Geologické a vodní muzeum v přírodě

Muzeum je tvořeno systémem unikátních přírodních lokalit na Orlicko – Třebovsku, přístupných na kole, pěšky nebo autem. Na informačních tabulích s názornými texty a schématy jsou popsány skalní útvary, horninové zlomy, říční meandry, prameny nebo vyhlídková místa na zdejší velice zajímavou geologickou stavbu a terénní reliéf. Kdysi zde bylo docela „živo“ a region se může pochlubit i ukázkou Grand kaňonu v menším vydání. V myšlenkách se vrátíte do doby veleještěrů a schémata vám ukáží, jak zcela jinak to zde vypadalo a že řeka tekla tam, kde je dnes vrchol kopce. Projekt svazku obcí, dotovaný Ministerstvem pro místní rozvoj z Programu obnovy venkova, byl v terénu realizován do konce roku 2001.

Cílem projektu je vytvoření atraktivního nevšedního produktu pro turisty, využívajícího geologických a vodních zajímavostí regionu, který kombinuje zajímavý obsah se vzděláváním i možnost sportovního vyžití (při přesunu mezi stanovišti přírodního muzea pěšky nebo na kole). Produkt je rovněž vhodný pro návštěvy základních a středních škol. Dlouhodobým cílem je vytvořit kvalitní nabídku pro turisty a oslovit obyvatele regionu k aktivní tvorbě nových služeb pro turisty (ubytování, stravování, půjčovny a servisy sportovních potřeb apod.).

Trebovka větší

Průvodce geologickým a vodním muzeem v přírodě

Proč právě zde?

Region Orlicko – Třebovsko vděčí za svůj název dvěma řekám – Tiché Orlici a Třebovce. V dávné geologické minulosti si tyto toky na své cestě na západ směrem k Labi musely razit cestu horninovými masívy, které jim v podobě mohutných valů stály v cestě. Vznikla tak hluboká říční údolí, která poznal mnohý, kdo cestoval zdejším krajem vlakem z Prahy směrem na Moravu a Slovensko. V zákrutech řek byla obnažena mohutná skalní defilé a skalní ostrohy, v blízkosti železniční tratě vznikly lomy na stavební kámen, prudké svahy jsou často rozbrázděny sesuvy, objevují se pramenní vývěry, odvodňující ohromné zásoby podzemních vod ukryté v hlubinách zdejších hornin a hledači zkamenělin nikdy neodejdou s prázdnou. Orlicko – Třebovsko je učebnicí geologie a jejích dílčích disciplín hydrogeologie, již po dvě století v kraji působí význační čeští geologové, a tak není divu, že první české Geologické a vodní muzeum v přírodě vzniklo právě zde.

Geologie je obor, který vždy voněl dálkami a dobrodružstvím. Dnes je sice již pryč doba zlatokopů, hledačů drahých kamenů, rudních prospektorů či vášnivých sběračů zkamenělin, ale nastoupila doba užité geologie, s níž se řada z Vás běžně setkává. Bez inženýrsko-geologických průzkumů základové půdy nemůžeme postavit dům, silnici či telekomunikační věž, bez hydrogeologů bychom neuměli jímat a chránit zdroje podzemní vody, bez sanačních geologů bychom si neporadili s likvidací starých ekologických zátěží v průmyslových podnicích, geologičtí specialisté chrání naše obydlí před nebezpečným radonem, a tak bychom mohli pokračovat. Přestože dnešní geologie je živou vědní disciplínou, zůstává pro většinu z nás disciplinou tajemnou. Geologické pochody jsou totiž většinou skryty našemu přímému pozorování a pár hodin geologie či fyzického zeměpisu ve školních osnovách je chabou výbavou pro jejich lepší poznání. Proto přicházíme s nabídkou, která si klade za cíl obohatit především ty z Vás, kteří by chtěli roušku tajemství zemských hlubin poodhalit. Vykročme tedy a přenesme se do doby před zhruba než 100 milióny lety, kdy vznikaly horniny ve zdejším regionu!

Co uvidíte!

Na území Regionu Orlicko – Třebovsko bylo instalováno celkem 15 naučných tabulí, situovaných v místech významných geologických či vodních jevů. Kromě geologické časomíry, znázorňující historický vývoj Země, je hlavní náplní naučných tabulí popis konkrétního geologického nebo vodního jevu, který lze na lokalitě ukázat, doprovázený názornými perokresbami či grafy. Abstrakt je vyhotoven v jazyce anglickém, německém a polském. K dispozici je rovněž přehledná mapa regionu se znázorněním všech lokalit geologického a vodního muzea v přírodě a informační servis pro návštěvníky Regionu Orlicko – Třebovsko.

Stručný popis jednotlivých stanovišť

Stanoviště č. 1: Ústí nad Orlicí – vlakové nádraží (skalní defilé, Semanínský zlom) mapy cz « pohled »

Ve druhé polovině 19. století při stavbě nového ústeckého nádraží bylo odkryto několik set metrů dlouhé skalní defilé druhohorních uloženin, v nichž se zachovalo velké množství zkamenělých živočichů, žijících v tehdejším moři. Jak popisuje zdejší horninové vrstvy význačný český geolog dr. Antonín Frič si můžeme přečíst na úvodní naučné tabuli Geologického a vodního muzea v přírodě, a to v jeho zkráceném dobovém záznamu z roku 1885.

Stanoviště č. 2: Ústí nad Orlicí – Andrlův chlum mapy cz « pohled »

Víte proč jsou svahy nestabilní a lidově řečeno „ujíždějí“? Víte co je to opilý les, co jsou a jak se provádějí piloty? Přijeďte se podívat na úbočí Andrlova chlumu nad Ústím nad Orlicí, kde skalní sesuv potrhal silnici a ta musela být zabezpečena právě pilotovou stěnou. Na naučné tabuli se dozvíte o příčinách svahových pohybů a o projevech, následcích a způsobech stabilizace sesuvů.

Stanoviště č. 3: Sudislav nad Orlicí (skalní výchozy) mapy cz « pohled »

Proč je skalní masiv mezi obcemi Hrádek a Sudislav provrtán tolika dírami? Z textu naučné tabule se dozvíte, že to jsou dutiny po mořských houbách, resp. po konkrecích, spojených s výskytem živočichů, žijících na našem území před zhruba 100 milióny lety. Bylo to období, kdy na Zemi došlo k neobvyklému rozvoji nejenom mlžů, břichonožců a hlavonožců, ale nastává rovněž obrovský rozvoj plazů, především veleještěrů (dinosauria).

Stanoviště č. 4: Džbánovec mapy cz « pohled »

Každý z Vás jistě slyšel o „podzemním jezerech“, která se nacházejí na mnoha místech hluboko pod zemským povrchem. Ve skutečnosti je to pouze spojitý systém pórů puklin a dutin v horninovém souboru plně nasycený podzemní vodou, podobně jako je nasycen např. písek na dně akvária. Jedno z nejrozsáhlejších „podzemních jezer“ ve východních Čechách se nachází na Vysokomýtsku a o jeho vzniku a významu se dozvíte na naučné tabuli.

Stanoviště č. 5: Klopoty I mapy cz mapy cz « pohled »

Prameny představují nejenom působivý estetický prvek v krajině, ale odedávna hrají významnou roli pro život člověka, ať již praktickou, kdy voda z pramenů sloužila k zásobování místních obyvatel, nebo roli mystickou, kdy pramenité vodě nebo místu jejího vývěru byla přičítána zázračná moc. Naučná tabule Vás přivede ke Klopotskému pramenu, který jakoby naplňoval tuto dvojjedinou roli řady našich pramenů.

Stanoviště č.6: Klopoty II (skalní stěny) mapy cz « pohled » >>

Hluboko zaříznuté údolí Tiché Orlice, která se před Vámi na tomto stanovišti otevře, vzniklo až ve čtvrtohorách, zhruba před jedním milionem let. O tom, jak zde řeka při postupném zahlubování se do horninového souboru zanechávala své stopy ve formě štěrkopískových teras, o tom jak meandrováním toku vznikaly slepá ramena a o jiných zajímavostech se dozvíte na stanovišti, které je vybaveno odpočívadlem s výhledem na okolní mnohotvárnou krajinu.

Stanoviště č. 7: Ústí nad Orlicí – Nad letištěm mapy cz « pohled »

Posuny horninových vrstev v dávné geologické minulosti způsobily, že v údolí Tiché Orlice před jejím soutokem s Třebovkou se v hloubce cca 100 m vytvořila podzemní voda velmi dobré jakosti s parametry tzv. „kojenecké vody“. To je v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině věc mimořádná a z naučné tabule se dozvíte, co je příčinou tohoto jevu. Poučení, krásný rozhled do okolí a instalované odpočívadlo potěší nejen Vaši duši, ale i tělo.

 

 

Stanoviště č. 8: Dolní Houžovec mapy cz « pohled »

Že uhlí se u nás vyskytuje na Mostecku, Ostravsku či Kladensku ví každý. Ale že i zde, na Orlicko – Třebovsku se nacházejí drobné slojky uhlí, ví málokdo. Jak a kdy toto uhlí vzniklo a jak vypadají nejstarší sedimenty české křídové pánve zachované na této lokalitě se dozvíte právě zde. A že Vás bolí nohy po namáhavém stoupání do Dolního Houžovce ? Nevadí, využijte zdejšího odpočívadla, osvěžte se a….. !

Stanoviště č. 9: Lanšperk hrad (skalní ostroh) mapy cz « pohled »

Obec Lanšperk se stejnojmenným hradem tyčícím se téměř 100 m nad údolím Tiché Orlice je nejenom významným výletním místem s nádhernou výhlídkou do okolí, ale jeho více než sedmisetletá historie je spojena i s celou řadou bájí a pověstí. Jedna z nich, O čertově mostě, je vázaná ke geologii území, k téže geologii, která podmínila vznik skalního ostrohu, na kterém hrad stojí. Přijďte a začtěte se…!

Stanoviště č. 10: Sopotnice mapy cz « pohled »

Víte, co je to úhlová dikordance? Je to jakýsi deník horninových vrstev, z něhož geolog může vyčíst, co se v dávné geologické minulosti na zemském povrchu dělo, kdy území bylo zatopeno mořem a kdy bylo souší, případně jaké rostlinstvo a živočišstvo se v tom kterém geologickém údobí na Zemi vyskytovalo. Návštěva této lokality Vás navede do míst, kde si můžete na jev zvaný úhlová diskordance sáhnout!

Stanoviště č. 11: České Libchavy mapy cz « pohled »

Kam s ním? Nemusíte se ptát Nerudy! Nedaleko od Vás se totiž nachází jedna z největších a nejmodernějších skládek odpadů ve východních Čechách. Za její nezávadnost vděčíme geologům. Ti našli místo, ze kterého se znečištění nemůže dostávat mimo prostor skládky, přestože okolí Českých Libchav je významnou zásobárnou podzemní vody. Jak se takové místo hledá, se dozvíte z informační tabule instalované u Chaty Habřinka, kde se postarají i o Váš žaludek.

Stanoviště č. 12: Dolní Dobrouč – Vápenka (pramen z odkrytého skalního masivu) mapy cz 

Český hydrometeorologický ústav pozoruje na území České republiky asi 1700 vrtů a přibližně 400 pramenů. Jeden z nich se nachází v malebném koutu Orlického podhůří východně od obce Dolní Dobrouč. S úžasem hledíme na skalní rozsedlinu, ze které vytéká tolik vody, že by stačila ke každodennímu zásobování několika tisíc obyvatel…

Stanoviště č. 13: Lanšperk – zastávka mapy cz « pohled »

Proč je hlína vlevo od zdejšího odpočívadla na břehu Tiché Orlice bělošedá a vpravo od něj hnědočervená? Proč jsou některé sedimenty žluté, jiné rezavé, zelené nebo černé? Má to na svědomí minerální složení horninových zrn nebo i něco jiného? Přijďte a dozvíte se, že i barva sedimentu představuje významný fragment z jeho životopisu!

Stanoviště č. 14: Dolní Dobrouč – mlékárna mapy cz « pohled »

Dusičnany! Je zajímavé, jak si lidé tento iont spojují s kojeneckou vodou! Je-li voda bez dusičnanů, je kojenecká! Tak jednoduché, jak se dozvíte z informační tabule, to bohužel není…

Stanoviště č. 15:  Hnátnice mapy cz « pohled »

Chcete si nechat vyhloubit studnu? Pak asi budete hledat proutkaře. O tom, jak je možné, že i v dnešním přetechnizovaném světě si tato „šarlatánská“ profese stále nachází své místo na slunci pojednává naučná tabule umístěná u studny původního vodovodu v Hnátnici. Využijte odpočívadla pod starou vrbou, vezměte do ruky jednu z připravených virgulí a projděte se nad studnou!

Kompletní obnova map a mapovnic byla provedena v 05-06 2017.

Autem, na kole nebo pěšky?

Unikátní skladba naučných tabulí je sestavena jak pro systematickou prohlídku a poučení např. pro školní výlety, odborné exkurze zájmových sdružení nebo pro obdivovatele a znalce přírody na Orlicko – Třebovsku, tak pro náhodné návštěvníky zdejšího kraje, kteří objeví některou z tabulí Geologického a vodního muzea v přírodě a jistě budou příjemně překvapení nejenom zajímavým textem ale i názornými obrázky, poodhalujícími tajemství zemských hlubin.

 

Nashledanou!

I spadl příval, a přišly řeky a váli větrové a obořily se na ten dům, ale nepadl; nebo založen byl na skále (Mt 7,25). Ano, i Bible obsahuje řadu moudrostí z geologie, které mnohdy člověk v dnešní uspěchané době přehlíží. Přejeme si, aby návštěvou našeho muzea jste lépe poznali naši Zemi, lépe porozuměli jevům, které probíhají nezávisle na naši vůli, a snažili se žít s přírodou v porozumění a harmonii. Uděláte-li alespoň maličký krok v tomto poznání, splnilo Geologické a vodní muzeum v přírodě na Orlicko – Třebovsku svůj účel. Těšíme se nashledanou !!!

 

Místa doprovodných odpočívadel pro turisty :

  • Klopoty
  • Ústí nad Orlicí – nad letištěm

Vazba na další regionální projekty :

Projekt je součástí celého systému produktů cestovního ruchu v regionu, který realizoval svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko ve spolupráci se zainteresovanými partnery v duchu tzv. šetrné turistiky v neextrémních podmínkách se zaměřením především na rekreaci a trávení volného času rodin s dětmi, individuální turisty i pro větší organizované skupiny návštěvníků. Produkty jsou však určeny i pro místní občany pro účely možností aktivního využití volného času a zatraktivnění podmínek pro bydlení v regionu.

Autor projektu :

OHGS s.r.o. (dříve Orlická hydrogeologická společnost, spol. s r.o.), Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Orlickým muzeem v Chocni

Realizátor a provozovatel: svazek Region Orlicko-Třebovsko