Památky a zajímavosti

Brandýs nad Orlicí

Zřícenina gotického hradu

* poměrně velký a pevný hrad dal koncem 13. stol. postavit Jindřich z Brandýsa, který pocházel ze saského Brandisa. Za Pernštejnů roku 1507 byl hrad pobořen. Jeho zbytky stojí dodnes nad městem.

Přírodní labyrint a pomník J.A. Komenského

* pobělohorské době za Karla Staršího ze Žerotína se Brandýs stal útočištěm bratrských kněží a v letech 1622 – 1625 zde napsal své nejznámější dílo Labyrint světa a ráj srdce slavný pedagog a filozof Jan Amos Komenský. V místech, kde snad stál domek Komenského, je od roku 1865 umístěn jeho pomník.

Poutníkova cesta

* sochy Babylonské dělo soudného dne, Ti před námi a Den co den

Česká Třebová

Románská rotunda sv. Kateřiny

* založena v 1. polovině XIII.století, částečně rekonstruovaná v barokním slohu

* nejstarší stavba ve východních Čechách, staré dřevěné chalupy v okolí
ČTrotunda

* Kostel a fara, rozsáhlá klasicisní stavba z let 1794 – 1801 postavená podle plánů lichtenštejnského stavitele J. Hardtmutha. Postaven v místech staršího kostela, který vyhořel v r. 1636, v r. 1708 postavena v místech kostela kaple Srdce Ježíšova, která vyhořela v roce 1746. Další kostelní stavba předcházející dnešní kostel vyhořela v r. 1793. Fara doložena již v roce 1349.

Budova děkanství (čp. 1)

* v sousedství kostela – pozdně barokní stavba z let 1783 – 1786 Stará radnice – postavená v polovině 16. století. Stavbu připomíná deska s erbem Bohdaneckých z Hodkova (stavebníkem byl Petr Bohdanecký) a letopočtem 1547 nad vchodem do objektu. Budova byla mnohokrát přestavěna. – na levém břehu Třebovky rozloženého kolem pravidelného náměstí je památkou na vznik kolonizačního města v 2. polovině 13. století. Z měšťanských domů v historickém jádru města je nejcennější dům čp. 11 (vyústění Klácelovy ul. do náměstí) – klasicistický z r. 1804. Před radnicí vrcholně barokní mariánský sloup z počátku 18. století

Půdorys centra města

* na levém břehu Třebovky rozloženého kolem pravidelného náměstí je památkou na vznik kolonizačního města v 2. polovině 13. století. Z měšťanských domů v historickém jádru města je nejcennější dům čp. 11 (vyústění Klácelovy ul. do náměstí) – klasicistický z r. 1804. Před radnicí vrcholně barokní mariánský sloup z počátku 18. století

Plastiky před kostelem sv. Jakuba Většího

* sv. Kateřina z r. 1717, opravována 1928, sv. Barbarora z r. 1719 a sv. Jan Nepomucký z r. 1712. Všechny tyto barokní plastiky pocházejí z dílny F. M. Brokoffa. Před jižním vchodem do kostela klasicistické sousoší Kalvarie z r. 1801.

Budova gymnázia

* stavba z let 1910 – 1912 na Tyršově náměstí

Kaple Narození Panny Marie

* (jihovýchodně od náměstí na křižovatce Chorinovy a Moravské ulice) – nevelká barokní stavba z pol. 18. století

Moderní kostel církve českobratrské evangelické

* stavba z roku 1939

Poutní kaple Panny Marie Pomocné

* na Horách na jihozápadním okraji města – empirová stavba z l. 1811 – 1838 v sousedství bývalých lázní, které vznikly na základě pověsti o léčivých účincích zdejšího pramene. Tato stavba nahradila starší kapli postavenou v roce 1744, která vyhořela v roce 1787. V roce 1869 byl postaven dodnes stojící hostinec s pamětní deskou připomínající pobyt Boženy Němcové v r. 1851 v těchto místech.

Sochy v městských sadech Javorka

* na jihozápadním okraji města je socha Šárky od sochaře Quido Kociána z r. 1910 a bronzový reliéf Jana Husa od Josefa Kvasničky z roku 1920.

Sousoší Sbratření

* od Karla Pokorného z let 1948 – 1949 v parku na Bezručově náměstí před nádražím ČD

Kozlov (městská část)

Kaple Panny Marie

* venkovská roubená kaple se zvonicí z r. 1753

Chalupa čp. 50

* v letech 1897 – 1919 zde pravidelně pobýval Max Švabinský. Ve štítě chalupy je originální malba M. Švabinského – sv. Václav se dvěma prosebníky

Statek čp. 12

* zdoben sgrafitem M. Švabinského Žnečka

Lhotka (městská část)

Kaple sv. Barbory

* empirová stavba z r. 1816

Skuhrov (městská část)

Kostel sv. Jana Nepomuckého

* barokní stavba z r. 1740, plně dokončen v l 1752 – 1753, věž přistavěna 1768 · Kaplička u domu čp 15 – drobná empirová stavba z poč. 19. století · Kalvarie před kostelem – z doby kolem r. 1800

České Libchavy

Kostel sv. Víta

* gotický z 2. pol. 14. století

* přestavěn barokně kolem r. 1780

* věž přistavěna 1843

* nejcennější části stavby je gotický presbytář

* fara doložena již v roce 1360
ČLib.kost

 

 

 

 

 

 

Dlouhá Třebová

Kamenný kříž
* z r. 1812 – u kostela

DlT.kříž

 

 

 

 

 

 

 

Dolní Dobrouč

Hrad Lanšperk

* Postaven v 2. pol. 13. století, patří k typu hradů s plášťovou zdí, které neměly věž. V době husitských válek byl poškozen a v polovině 15. století opraven. Tehdy bylo vybudováno i vnější opevnění, z něhož se zachovala východně od hradu jedna bašta. V 16. století začal ztrácet rezidenční funkci. V roce 1588 byl charakterizován jako „zámek, jest na něm pokojů nemálo, které by se za malý náklad zase spraviti mohly“. K tomu však již nedošlo a hrad postupně pustl. Dnes se zachovala jen část plášťové zdi a sklepy paláce, který k této zdi přiléhal. V současné době byla na hradě umístěna vyhlídková plošina, z níž jsou výborné výhledy do širokého okolí.Lanšperk

 

 

 

 

 

 

 

Hnátnice

Socha sv. Jana Nepomuckého
* z r. 1732 u kostela

Hrádek

Hájovna
* nad vchodem je umístěn znak města Litomyšle připomínající vrchnost části obce

Jehnědí

Kříž
* z roku 1864 před domem čp. 45

Libchavy

Dolní tvrz
* přízemní budova čp. 174
* jádro pochází ze 16. století
* prvotní sídlo příslušníků rodu z Bubna

Lib-tvrz

 

 

 

 

 

Němčice

Chalupa čp 98
* bývalý zájezdní hostinec, částečně roubený objekt, ukázka lidové architektury z přelomu 18. a 19. století

Orlické Podhůří

Hradlo u strážního domku čp 52
* technická památka z doby stavby olomoucko – pražské dráhy v Perné

Přívrat

Kaple sv. Františka Xaverského
* z přelomu 19. a 20. století

Řetová

Budova bývalého mandlu
* jednopatrová empirová stavba z poloviny 19. století, stojí o samotě jižně od vsi

Řetůvka

Roubený dům čp. 2
* s pavlačí z 19. století

Semanín

Kostel sv. Bartoloměje
* v dnešní barokní podobě z roku 1696
* původní kostel dřevěný, fara doložena již 1349

Sem.kostel

 

 

 

 

 

Sloupnice

Kaple Panny Marie
* pseudogotická poutní kaple v blízkosti studánky na horním toku Končinského
* potoka pochází z 1. pol. 19. stol.
* přestavěna v r. 1904

Sl-kaple v Konč opr

Sopotnice

Kostel sv. Zikmunda

* Původní kostel byl zřejmě dřevěný a pravděpodobně až v 2. polovině 14. století byl nahrazen stavbou zděnou. Z této stavby pochází presbytář dnešního kostela. Další úpravy proběhly v renesanci v 2. pol. 16. století, v roce 1712 kostel upraven barokně (z té doby pochází sakristie). V roce 1912 rozsáhlá novogotická přestavba, při níž zcela nově postavena kostelní loď. Zdejší fara doložena již v polovině 14. století.

So.kostel

Třebovice

Kostel sv. Jiří
* empirový z let 1834 – 1835
* postaven na místě staršího gotického kostela, který byl v letech 1834 – 1835 zbořen
* fara doložena poprvé v roce 1349

Ústí nad Orlicí

Roškotovo divadlo

* postaveno ve funkcionalistickém stylu podle návrhu architekta Kamila Roškota v letech 1935 – 1936, který je v Evropě nazýván ”českým Le Corbusierem”. Je jednou z nejvýznačnějších památek tohoto architektonického směru v České republice.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

* monumentální pozdně barokní stavba z let 1770 – 1776, která vystřídala starší dřevěný kostel pocházející pravděpodobně ze 16. století. Nejstarší kostel vznikl záhy po založení města, neboť již v roce 1297 se připomíná ústecký farář.
Márnice v sousedství kostela

* na bývalém hřbitově stojí márnice (asi z r. 1787), nad níž byla pravděpodobně v polovině 19. století nadstavěna mariánská kaple.
Starý hřbitov

* zrušený na konci 19. století dnes slouží jako lapidárium, kde jsou umístěny plastiky, které byly dříve v ulicích města. Z nich jsou nevýznačnější: Boží muka ze 16. století (původně stávala v zahradě dnes zbořeného domu čp. 254 v Pobřežní ulici v sousedství hotelu Avion), socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1663 (původně umístěna na konci ulice 17. listopadu před dnešním závodem Perla 01) a socha sv. Trojice z roku 1856 (původně umístěná v Masarykově ulici v místech prodejny textilu naproti gymnáziu). Před kostel byla umístěna socha sv. Václava z roku 1762 původně umístěná ve Štefánikově ulici.
Rozsáhlá barokní budova děkanství (čp. 19)

* z let 1742 – 1748 v zahradě v sousedství kostela.
Budova radnice vznikla

* z původní radnice připojením několika sousedních domů (čp. 15 – 18). Vlastní radnice s věží (nároží Mírového náměstí a Sychrovy ulice původně čp. 17) byla postavena v dnešní podobě po požáru v roce 1705 v letech 1721 – 1723 zřejmě v místech původní městské radnice. Nelze vyloučit, že některé části této budovy jsou starší. V polovině 19. století byl spojen s radnicí dům čp. 18 v Kostelní ulici – původně škola z roku 1793, a obě budovy sloužily nově zřízenému okresnímu soudu, v 50. letech 19. století byl stavebně připojen sousední dům čp. 16 (pro umístění tzv. smíšeného okresního úřadu, který ve městě působil v letech 1855 – 1868) a v 90. letech 20. století v místech zbořeného domu čp. 15 (oba domy v ulici Sychrově) byla vybudována nová část radnice.
Půdorys náměstí

* je památkou původního založení kolonizačního města. Domy kolem náměstí (na dvou stranách s podloubím – čp. 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 20, 21, 22, 23) pocházejí většinou z 18. a 19. století. Uprostřed náměstí sloup se sochou Panny Marie z roku 1737.
Skupina domů s podloubím (čp. 84, 85, 86)

* v ulici Mistra Kociána. Domy z počátku 19. století, z doby, kdy dřevěná zástavba byla nahrazována zděnou. Architektonicky nejhodnotnější empirový dům čp. 86, i když zčásti znehodnocený při rekonstrukci na počátku 90. let 20. století.
Hernychova vila

* v ulici 17. listopadu – výrazná secesní stavba z let 1906 – 1907 postavená ústeckým textilním podnikatelem Floriánem Hernychem, majitelem protilehlé textilní továrny, v místě staršího objektu.
Budova sboru Jednoty bratrské (čp. 53)

* je nejstarší stavba ve městě. Jádro budovy pochází z poloviny 16. století, vnější úprava budovy s barokní mansardovou střechou je pozdější.
Budova gymnázia

* v Masarykově ulici postavená v letech 1913 – 1914 architektem J. Paclem. V podstatě secesní stavba s prvky individualistické moderny. V zahradě před budovou jsou boží muka z roku 1699 původně umístěna na Novém Světě.
Budova nádraží Ústí nad Orlicí – Město

* postavena v empirovém slohu v letech 1843 – 1845 současně s výstavbou olomoucko – pražské dráhy. Jediná v původní podobě zachovalá nádražní budova mezi Prahou a Olomoucí.
Socha Bubnujícího legionáře

* od sochaře J. Mařatky z roku 1925 v Masarykově ulici. Instalována jako památník obětí I. světové války, v době II. světové války ukrývána a na podzim 1945 znovu postavena. Dnes je památníkem obětí I. i II. světové války.
Kaple sv. Jana Křtitele v „Lázních“

* Drobná empirová stavba postavená kolem roku 1806 v souvislosti s plány ústeckého lékaře a obrozenského kulturního pracovníka Františka Lékoslava Korába zřídit v těchto místech lázně. Opravena v 90. letech 20. století.
14 kaplí křížové cesty

* v lese nad městem při staré cestě k Litomyšli. Původní křížová cesta v těchto místech postavena v l. 1753 – 1755. Jediné zastavení této původní křížové cesty z roku 1753 se zachovalo mezi 13. a14. kaplí dnešní křížové cesty. Dnešní kaple vybudovány v letech 1852 – 1853. Návrhem na možnou podobu křížové cesty snad mělo být sousoší Kristus bere na sebe kříž z r. 1793 umístěné dnes v zahradě domu čp. 496 v ul. B. Smetany.
Kaple Nanebevstoupení Páně

* na okraji lesa vysoko nad ulicí Jiříka Štyrsy (v oblasti tzv. Mendryku) z roku 1888 podle tradice postavená v místech bývalého popraviště.

Oldřichovice (městská část)Socha Bičovaného Krista

* z r. 1737 před čp. 1
Socha sv. Václava z poč. 19. stol.

Hylváty (městská část)Kaple sv. Anny

* pozdně barokní stavba z let 1755 – 1757 v místech starší dřevěné kaple z doby kolem r. 1600.
Kříž u kostela

* z r. 1819
Dům čp. 1

* původně rychta, pravděpodobně v 30. letech 19. století přestavěna jednopatrová obytná budova do dnešní pozdněklasicistické podoby charakterizované rustikovaným přízemím a balkonem nad vstupním průjezdem a drobnou, dnes již odstraněnou věžičkou na hřebeni střechy. V 2. pol. 19. stol. sloužil objekt jako německá internátní škola, v letech 1890 – 1892 objekt rozšířen do dnešní podoby přístavbou pivovaru. Vzhledem k tomu, že usedlost čp. 1 jako největší v Hylvátech patřila do kategorie tzv. rustikálních velkostatků (majitel tohoto velkostatku neměl politická práva, která náležela držitelům tzv. deskových – do zemských desk zapsaných – velkostatků) i vzhledem k architektonické podobě objektu, byl dům čp. 1 v 2. pol. 19. století označován někdy i jako zámek.
V parku (původně zahrada domu čp. 1)

* relief s barokně ztvárněným českým lvem z 2. pol. 17. stol. Relief pravděpodobně pochází z pražských hradeb, snad z jejich části, která byla zbořena v souvislosti s výstavbou železnice Olomouc – Praha. Do Hylvát jej nechal převést pravděpodobně majitel velkostatku čp. 1 František Marek, který zastával vysoké funkce u tehdejší Severní dráhy.

Kerhartice nad Orlicí (městská část)

V katastrálním území Gerhartice na vysokém ostrohu nad soutokem Tiché Orlice a potoka Husí krk je lokalita zvaná Hradiště. Svou polohou je místo příhodné pro výstavbu hradišť, ale stopy po stavbách či úpravách terénu zde neexistují. Kříž u čp. 55

* kamenná klasicistická plastika z r. 1817
Secesní hřbitovní kaple

* z roku 1911

Černovír (městská část)

Kaple sv. Gottharda

* z roku 1851 v místech starší dřevěné zvonice, architektonicky nevýrazná


Kříž před kaplí

* z r. 1781
Socha sv. Jana Nepomuckého

* z poč. 19.století

Knapovec (městská část)

Hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně

* stavba zaklenutá dvěma poli křížové žebrové klenby pochází z počátku 16. století a je původní sakristií staršího kostela. Vnitřní úprava pochází z 19. století.
Kostel sv. Petra a Pavla

* pozdně empirová stavba z let 1832 – 1834.
Socha sv. Jana Nepomuckého

* z doby kolem r. 1820.
Boží muka

* doby kolem r. 1600 Podle tradice měl ve východní nejvýše položené části vsi v místech nazývaných německým obyvatelstvem „na starém kostele“ stávat nejstarší knapovecký kostel (fara zde byla již v roce 1349). Prokazatelné doklady pro tuto hypotézu však neexistují.

Dolní Houžovec (městská část)

Kaple Sedmibolestné Panny Marie

* z r. 1904 v místech starší dřevěné kaple, renovována v 90. letech 20. stol.

* Kříž z r. 1818

Horní Houžovec (městská část)

Dřevěná kaple Navštívení Panny Marie

* postavená kolem r. 1800
Socha sv. Trojice

* z poč. 19. století
Kamenný kříž

* z r. 1802

Velká Skrovnice

Kaple sv. Cyrila a Metoděje
* z r. 1912

VSkr.kostel

Voděrady

Voděradská zvonička

* s patronem sv. Václavem
Bývalá škola

* postavená v roce 1913,je po celkové opravě
Pomník padlých

* z první světové války

Žampach

Zámecký areál s Domovem pod hradem

* pro zdravotně postižené je obklopen zámeckými parky a arboretem.
Hrad Žampach

* založený na přelomu 13. a 14. století, postavený na dominantním kopci, dobře viditelném v celém okolí.
Dřevěná obecní zvonička