Projekt Pasporty

Posílení strategického řízení v Regionu Orlicko-Třebovsko


Svazek ROT reagoval na zveřejnění výzvy OPZ/4.1./092 týkající se pořízení „pasportů“ a „koncepcí“. Po průzkumu mezi členy a přihlášení 9 obcí (Brandýs nad Orlicí, Dlouhá Třebová, Libchavy, Němčice, Orlické Podhůří, Řetová, Řetůvka,Semanín a Sloupnice) byla zpracována žádost (25 stran + přílohy) a 21.6.2019 podána, s plánovacím rozpočtem 4,241 mil. Kč (úroveň CZV) a výslednými 49 dokumenty (27 pasportů, 13 koncepcí, 7 strategií, 2 studie) a 1 mapová aplikace. 20.11.2019 proběhlo kladně věcné hodnocení.

Dne 14.2.2020 obdržel svazek „Vyrozumění o schválení projektu k podpoře“, které obsahovalo výzvu k doplnění žádosti. To se stalo 30.3.2020 a po té, dne 21.4.2020 vydalo MPSV „Rozhodnutí o podpoře projektu“, s celkovými způsobilými výdaji 3,962 mil. Kč. Financování CZV je z 85% dotací EU, 10% dotací ze SR ČR a 5% z vlastních zdrojů (získaných od participujících obcí).

Na zpracování zadávací dokumentace (ZD) a provedení zadávacího řízení (ZŘ) byla dne 17.1.2020 uzavřena příkazní smlouva s JUDr. Petrem Navrátilem (IČO: 73612596). Na management projektu byla dne 31.3.2020 uzavřena příkazní smlouva s Ing. Vokřálovou-Trnkovou (IČO: 86990969).

Souběžně byla tvořena ZD pro vlastní veřejnou zakázku, a sice v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, s rozdělením zakázky na dvě části (1. Pasporty, 2. Strategické a koncepční dokumenty), s požadavky na kvalifikaci, způsobem hodnocení, složením jistoty, návrhem smlouvy o dílo, celkovou předpokládanou cenou 3,118 mil. Kč (bez DPH) a realizaci od 06/2020 do 08/2021.

Po schválení ZD ve Správní radě svazku, která současně jmenovala hodnotící komisi, byla zakázka dne 1.4.2020 uveřejněna na elektronickém nástroji NEN. Z obdržených nabídek doporučila hodnotící komise vítěze, vedení svazku doporučení akceptovalo a 22.5.2020 vydalo oznámení o výběru dodavatele.

Podle pravidel Operačního programu bylo celé ZŘ předloženo ke kontrole na MPSV, které si postupně vyžádalo několik upřesnění a doložení odbornosti u pracovníků potenciálního zhotovitele. Dne 26.11.2020 svazek obdržel závěr kontroly s konstatováním pochybení v zadávacím řízení (široký předmět zakázky, možný střet zájmů) a s doporučením ZŘ zrušit, protože by mohlo hrozit neproplacení dotace. SR ROT doporučení MPSV projednala a, aby nedošlo k riziku ztráty dotace, rozhodla o zrušení ZŘ. To se stalo Oznámením rozhodnutí o zrušení ZŘ dne 2.12.2020 a Zprávou zadavatele vydanou 15.12.2020. Následovalo vrácení jistoty původním uchazečům a práce na přepracování zadávací dokumentace.

Obnovená a zpřesněná ZD byla schválena SR ROT dne 26.1.2021 a následně bylo zahájeno obnovené ZŘ (předpokládaná cena 3,0 mil. Kč., termín dokončení 08/2021, počet dokumentů beze změny).

V mezidobí byla donátorovi 4.1.2021 předložena Zpráva o Realizaci č. 1 a Žádost o platbu č. 1, v obou případech pochopitelně „prázdné“, protože realizace nebyla zahájena. Donátorovi byla dále dne 21.1.2021 předložena Žádost o změnu projektu (místo pasportu veřejného osvětlení v Dlouhé Třebové bude zpracován dokument k odpadovému hospodářství tamtéž).

Po obdržení nabídek bude postupováno standardně dle ZVZ a web bude o aktuální informace doplněn.

 

Byla provedena kontrola průběhu zadávacího řízení VZT na MPSV ČR  a dne 7. 2.2022 nám byly postoupeny závěry ex ante kontroly MPSV ČR (donátor) konstatující některá dílčí pochybení, za která hrozí 100% krácení dotace. Na základě této informace byla svolána schůzka starostů dotčených obcí a na tomto jednání dne 10.2.2022 odmítli uzavření dvou smluv o dílo na pořízení strategických dokumentů a pasportů a doporučili ukončení projektu.