Provozní řád

Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku

Cyklostezka Choceň – Ústí nad Orlicí – Letohrad   

 

 1. Nacházíte se v chráněném území Přírodního parku Orlice. Chovejte se k přírodě ohleduplně a nezapomínejte, že louka, les, řeka nebo křoví, ale ani cyklostezka nejsou odpadkové koše.
 2. Při pohybu po komunikaci se chovejte vzájemně ohleduplně tak, abyste neohrožovali sebe ani ostatní. Komunikace je obousměrná, proto vždy počítejte s možností, že někdo půjde nebo pojede proti vám. Zvláštní pozornost věnujte vjezdům na silnice a přejíždění silnic, kde musíte dát vždy přednost. Zvláštní pozornost věnujte rovněž železničním přejezdům.
 3. Komunikaci užíváte na vlastní nebezpečí, přiměřeně zde platí dopravní předpisy. Nezapomeňte na odpovědnost za své děti a pejsky a na dozor nad nimi. Všem uživatelům cyklostezky se zakazuje používání walkmanů a podobných audiopřístrojů.
 4. Komunikace je určena pro nemotorovou dopravu. Používání komunikace motorovými vozidly je možné pouze s povolením příslušných orgánů státní správy a v souladu s místním dopravním značením. Vždy před vjezdem na konkrétní úsek se přesvědčte, jaký má dle dopravního značení charakter. V zimním období se cyklostezky, až na výjimky, neudržují a komunikace může být neprůjezdná a v krajním případě nesjízdná.
 5. Vlastníci a uživatelé okolních pozemků, případně domů, kteří se ke svým parcelám nedostanou po jiných cestách, mohou za účelem obhospodařování svých pozemků a užívání nemovitostí komunikaci využívat. V tomto případě se povoluje i průjezd běžné zemědělské, opravářské a lesní techniky, vždy však s ohledem na šířkové parametry komunikace a v souladu s místním dopravním značením. Řidič motorového vozidla je povinen doložit orgánům státní správy, zejména policii ČR, své právo používat komunikaci (dokladem o bydlišti, o vlastnictví či nájmu nemovitostí či výkonu jiného práva).
 6. Řidiči motorových vozidel jsou povinni brát ohled na ostatní uživatele komunikace. Doporučuje se maximální rychlost jízdy 30 km/h. Řidiči budou volit taková místa nájezdu a sjezdu, aby pohyb po komunikaci byl co nejkratší. Při zastavení nesmí vozidlo bránit volnému pohybu ostatních uživatelů komunikace – vždy musí aspoň část zpevněné vozovky (nejméně v šířce 0,80 m) zůstat průjezdná.
 7. Bruslaři jsou povinni jezdit vpravo. Psi musí být vedeni na vodítku, které nesmí křížit komunikaci.
 8. Při těžbě dřeva je nutné volit takové způsoby kácení, aby stromy nepadaly na vozovku. Nakládání a odvážení dřeva je možné, ale tahání dřeva po vozovce není povoleno. Při nedodržení těchto pravidel bude provozovatel komunikace v případě poškození vozovky náhradu škody ve výši nákladů na opravu komunikace uplatňovat na původci škody.
 9. Na komunikaci lze vjíždět i těžšími nákladními vozidly (např. za účelem odvozu dřeva z lesa nebo při opravách koryta řeky nebo při údržbě či opravě cyklostezky). Je však nutné počínat si tak, aby nedošlo k poškození vozovky.
 10. Lávky v trase komunikace byly navrženy pro pěší a cyklisty, ne pro motorovou dopravu. Nosnost lávek je max. 3,5 t, průjezd těžších vozidel je zakázán.
 11. Komunikace prochází blízko řeky. Při zvýšených vodních stavech mohou být některé podmáčené či zaplavené úseky neprůjezdné. V době záplav nelze komunikaci používat.
 12. Po záplavách nebo déle trvajících deštích a na jaře při rozmrzání půdy, kdy je podloží komunikace rozměklé, může průjezd motorovým vozidlem komunikaci vážně poškodit. Vjezd na komunikaci bude možný až po vyschnutí okolních pozemků. Neomezeně mohou komunikaci používat pouze pěší, cyklisté a bruslaři.
 13. Pokud dojde k poškození komunikace v případě nouzového zásahu, kdy nelze ovlivnit termín vjezdu na komunikaci (např. hasiči jedoucí k požáru, havárie na inženýrských sítích, průjezd těžké techniky Povodí Labe za účelem uvolnění koryta řeky při záplavách), oznámí to ten, kdo škodu způsobil, co nejdříve správci nebo provozovateli komunikace. V tomto případě provozovatel komunikace zajistí opravení komunikace na vlastní náklady.
 14. Provozovatelem komunikace je Svazek obci Region Orlicko – Třebovsko, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, www..orlicko-trebovsko.cz

  Děkujeme, že respektujete naše podmínky a přejeme Vám příjemné zážitky.                      Region Orlicko – Třebovsko