Litomyšlské panství

Příslušenství:

K tomuto panství patřily :

  • dnešní části města České Třebové Kozlov a Svinná
  • Němčice s částmi Člupek a Pudilka
  • Semanín
  • V určitých obdobích byl příslušenstvím tohoto panství i Přívrat.

Historie:

Počátky litomyšlského panství jsou spjaty s kolonizační činností, kterou prováděl premonstrátský klášter v Litomyšli, založený českým knížetem Vladislavem II. někdy v polovině 12. století. Ještě v průběhu 2. poloviny 12. století tato kolonizační činnost zasáhla údolí Sloupnického potoka a řeky Třebovky. Z iniciativy kláštera snad někdy v 1. třetině 13. století vznikla i známá rotunda v České Třebové zasvěcená sv. Kateřině, oblíbené světici premonstrátů.

kaple

V průběhu 13. století pokračovala intenzívní kolonizace oblasti mezi Litomyšlí a Českou Třebovou, na které se podílely hlavně čeští kolonisté. V roce 1344 přešlo bývalé klášterní panství na nově zřízené litomyšlské biskupství. V souvislosti se sporem, který tehdy nastal mezi biskupem a biskupskou kapitulou o rozdělení klášterních majetků se v roce 1347 poprvé připomínají Kozlov, Němčice a Semanín (pod německým názvem Schirmdorf), jako majetek biskupa je v roce 1358 doložena ves Svinná.

Po zániku litomyšlského biskupství v husitských válkách získal litomyšlské panství v roce 1436 do zástavy bývalý husitský hejtman Vilém Kostka z Postupic. Jeho rod vládl panstvím až do roku 1547, kdy byla zástava odňata Bohuši Kostkovi z Postupic za účast v protihabsburském odboji let 1546 – 1547. Od roku 1567 vládli na panství jako další zástavní držitelé Pernštejnové. Po smrti poslední členky tohoto rodu Frebonie v roce 1646 získal v roce 1649 panství rod Trautmansdorfů, kteří byli majiteli panství až do roku 1753, kdy je vystřídali Valdštejnové – Vartenberkové, kteří byli majiteli panství až do zrušení poddanství v roce 1848. Za Trautmansdorfů v roce 1695 vznikla parcelací staršího dvora, který byl i zemanským sídlem (jako zemanský majetek doložen poprvé v roce 1402), ves Člupek, v roce 1697 ves Pudilka a v roce 1699 byla od panství Brandýs nad Orlicí k litomyšlskému panství připojena ves Přívrat.

doc. PhDr. František Musil, CSc