Panství Brandýs nad Orlicí

Příslušenství:

Příslušenstvím tohoto panství byly zřejmě již od jeho vzniku:

  • Dobrá Voda, Rviště, Kaliště a Perná (dnes části Orlického Podhůří)
  • Kerhartice nad Orlicí (dnes část Ústí nad Orlicí),
  • část Velké Skrovnice a Malé Skrovnice (dnes část Velké Skrovnice)
  • v letech 1547 – 1699 Přívrat
  • od poloviny 70. let 16. století do roku 1848 České Libchavy.

Historie:

Brandýské panství vzniklo v době vrcholné kolonizace v 2. polovině 13. století a na počátku 14. století na pravém břehu středního toku Tiché Orlice. Z pověření krále Přemysla Otakara II. nebo Václava II. tuto kolonizaci organizovali příslušníci rodu „de Brandis“ pocházející ze stejnojmenného místa nedaleko Lipska. Ti také přenesli do východních Čech jméno svého rodového sídla. Kolonisté, které přivedli, byli nejen Němci, ale zřejmě i slovanští Srbové, neboť území, odkud tento rod pocházel, bylo původně slovanské. Proto se na tomto panství ani v místních jménech nezachovaly stopy vlivu němčiny. Poprvé se z příslušníků rodu „de Brandis“ připomíná v Brandýse nad Orlicí v roce 1298 Sezema z Brandýsa. V letech 1360 – 1423 náleželo brandýsské panství moravskému rodu pánů z Boskovic. Dalšími majiteli byli příslušníci holické větve rodu Śternberků, od roku 1457 Kostkové z Postupic. V roce 1506 koupil brandýské panství Vilém z Pernštejna. Tehdy se poprvé připomínají všechna výše uvedená místa patřící k tomuto panství s výjimkou Rviště, které je doloženo poprvé již v roce 1399, a Velké a Malé Skrovnice, které jsou doloženy již v roce 1371. V roce 1544 prodal brandýské panství Jan z Pernštejna majiteli panství litomyšlského Bohuši Kostkovi z Postupic. Za účast na protihabsburském odboji let 1546 – 1547 bylo brandýské panství Bohuši Kostkovi změněno v manství, které zůstalo jeho majetkem jen do konce života (+ 1557) a potom případlo králi Ferdinandovi I. Ten nakonec panství v roce 1558 postoupil Bohušově vdově Libuši z Lomnice a ta již v roce 1559 svému synovi z prvního manželství Janovi staršímu ze Žerotína. Za něho v polovině 70. let 16. století byly k brandýskému panství připojeny České Libchavy. V roce 1583 zdědil panství Janův syn Karel starší ze Žerotína. Ten ač nekatolík se odmítl připojit k protihabsburskému povstání let 1618 – 1620, a proto mu jeho majetek nebyl po roce 1620 konfiskován a jeho dědici vládli v Brandýse až do roku 1652, kdy panství získali Trautmansdorfové. Ti byli majiteli brandýského panství až do roku 1806. Za nich v polovině 17. století byla zahájena výstavba brandýské části Hrádku a v roce 1699 odloučili od brandýského panství Přívrat a připojili ho ke svému panství Litomyšl. V držení panství se dále až do zrušení poddanství vystřídala ještě knížata z Lynaru (1806 – 1817) a pražská měšťanská rodina Blažků.

doc. PhDr. František Musil, CSc