Předpisy

 

Nejdůležitější předpisy

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Region Orlicko-Třebovsko jedná a rozhoduje. Tyto předpisy najdete na Portálu státní správy «zde»

·         · Ústava České republiky

·         · Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

·         · zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

·         · zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích

·         · zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád)

·         · zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích

·         · zák. č.   13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

·         · zák. č.   84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

·         · zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

·         · zák. č. 455/1991 Sb. živnostenský zákon

·         · zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

·         · zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

·         · zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

·         · zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

·         · zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí

·         · zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

·         · zák. č.   21/2006 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o změně některých zákonů

·         · zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

·         · zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

·         · vyhl. MV č. 340/2003 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

·         · zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce

·         · zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

·         · zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

·         · zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech

·         · zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

·         · zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

·         · nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi

·         · zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

·         · zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

·         · zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

·         · zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv

·         · zák. č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

·         · zák. č. 24/2017 Sb. o změnách některých zákonů v souvislostech právní úpravy rozpočtové odpovědnosti