Stezka smyslového vnímání

Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka

Stezka začíná v obci Rybník a vede údolím Skuhrovského potoka a Mločím dolem na hřebenovku nad Třebovskými skalními stěnami. Stezka rozšíří vaše poznání a dnešním světem otupené smyslové vnímání a fantazii. Podává informace o místních ekosystémech, ale zejména zahrnuje i výjimečné lokality smyslového poznání (poslech hlasů lesa, hledání stop, ochutnání pramenité vody, vůně lesa, pohmat lesních hmot) nebo to můžete zkusit jako zvířata (veverka, lasička, ponrava). Ucítíte to, co si běžně vůbec neuvědomíte a budete se na svět přírody dívat trochu jinak. Stezka je přístupná i pro mentálně postižené občany a paraplegiky.

Cílem projektu je vytvoření atraktivního nevšedního produktu pro mládež, občany a pro turisty, který kombinuje zajímavý obsah, vzdělání, možnost pohybu, rozvíjí smyslové schopnosti a fantazii a navrací člověka k přírodě.

Z tohoto pohledu bude návštěva stezky zajímavá pro děti, školy, školy v přírodě, rodiny s dětmi i ostatní občany, včetně postižených spoluobčanů, z České Třebové i z celého regionu Orlicko – Třebovska a okolí, ale i pro turisty. A to je právě dalším cílem tohoto produktu – přispět ke zvýšení cestovního ruchu v regionu.

Malebná příroda údolí Skuhrovského potoka u České Třebové, jeho dostupnost, ale zejména ochota a zkušenost Českého svazu ochránců přírody v České Třebové ve spolupráci s Přírodovědecko fakultou University Karlovy, vedly ke vzniku velice zajímavého projektu Stezky smyslového vnímání Lasička v údolí Skuhrovského potoka.

Důvody pro výběr a způsob zpracování záměru, náplň a funkce stezky :

Výběr lokality :

* zóna klidu Srnov – Přírodní rezervace Třebovské stěny
* katastr obce Rybník – Česká Třebová, Skuhrov (biokoridor)


Zvolená lokalita je oblíbeným výletním víkendovým místem rodin s dětmi, v rámci sportovních dnů je využívána jako cíl vycházek všech základních škol z České Třebové, Rybníka i Semanína alespoň 1x ročně, trasou prochází turistická značka. Trasa je hojně využívána cyklisty i lyžaři – běžkaři.

Dostupnost stezky:

výchozí stanoviště je dostupné místní dopravou nebo pěšky z nádraží v České Třebové (cca 2km).

Typ stezky :

Dle délky trasy : 2,5 km – varianta A , 4 km – varianta B, 8 km – varianta C


Stezka je kombinací stezky smyslového vnímání přírody a klasické naučné stezky. Je samoobslužná, důraz je kladen na minimum intelektuálních informací. Součástí výkladové části je doprovodný sešit, jenž je kombinací průvodce a pracovních listů.

Informace :

Informační materiál o lokalitě, trase a náplni stanovišt´ publikovaný pro učitele blízkých škol a vzdělávacích zařízení bude dostupný v informačních střediscích regionu a v rámci plánovaného itineráře zajímavostí regionu.

Vybavení stezky :

Na jednotlivých stanovištích budou umístěny informační tabule a zařízení na smyslová vnímání.

Poslání stezky :

Stezka je určena pro všechny věkové kategorie a má za cíl zanechat v návštěvnících pocit sounáležitosti s přírodou a poskytnout jim některé základní informace o fungování přírody a zásazích člověka do ní (meliorace, introdukce, biokoridory). Neměla by být typem naučné stezky s velkým množstvím teoretických informací (ty spíše formulované pro dospělé). Návštěvník bude seznamován s okolní přírodou a jejími zákonitostmi prostřednictvím svých smyslů. Pro usedlíky bude důležitým sdělením, že to, co je pro člověka Zónou klidu, je pro organismy prostorem záchrany – biokoridorem migrace. Stezka je vedena územím biokoridoru, kde lze demonstrovat trvalý, kladný i záporný vliv lidské činnosti na krajinu.

Výjimečnost stezky :

V regionu (okrese, kraji) neexistuje stezka smyslového vnímání a většina stezek není fyzicky dostupná pro paraplegiky. Stezka smyslového vnímání je vhodná i pro mentálně postižené spoluobčany.

Vazba na další regionální projekty :

Projekt je součástí celého systému produktů cestovního ruchu v regionu, který realizoval svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko ve spolupráci se zainteresovanými partnery v duchu tzv. šetrné turistiky v neextrémních podmínkách se zaměřením především na rekreaci a trávení volného času rodin s dětmi, individuální turisty i pro větší organizované skupiny návštěvníků. Produkty jsou však určeny i pro místní občany pro účely možností aktivního využití volného času a zatraktivnění podmínek pro bydlení v regionu.

Přehled stanovišť:

 1. Úvodní informace o trase stezky, o obci Rybník a významu biokoridoru-parkoviště u fotbalového hřiště
 2. Xerofytní louka- informace o rostlinách a hmyzu + čichárium– svah nad hřištěm
 3. Zkus to jako zvířata- skákání veverky, vrubounovo ralley,plazení ponravy,houpání lasiček- louka za hřištěm
 4. Hledej úkryt zvířat- pátrání po hnízdech, hálkách, norách- svah nad cestou
 5. Bylo tady moře a teď je tu háj- informace o geologii, fosiliích a původní vegetaci-opukový skalní výchoz
 6. Hlasy přírody-ozvučná dřeva, dřevěné hudební nástroje. Informace o povodních –pod přehradou
 7. Životopis stromu, Pantomima, Pavučina-informace o stárnutí stromů,o vztazích organismů v ekosystému, prostor pro dramatické vystoupení-prostranství u totemu
 8. Není ucho jako ucho-vnímání zvuků –louka před chatami
 9. Tváře stromů ,Hmatky,- hmatové vnímání , pomoc slepým – okraj lesa
 10. Geogalerie- výstavka hornin, hmatové vnímání, sluchové vnímání –břeh potoka
 11. Pohádková chatrč – prožitek četby- hustý les
 12. Na zvířecí stopě- hledání stop života zvířat –Třetí doly – odbočka
 13. Urči strom- poznávání dřevin – zpáteční cesta lesem k restauraci
 14. Vodní žoužel- poznávání vodních živočichů- potok
 15. Bosé tlapky –průchod bosou nohou poslepu –hmatové vnímání, – stezka u studánky
 16. Život lesa – lesní hospodářství – rozcestí – odtud možný návrat do České Třebové
 17. Mechová zahrádka- zrakové a hmatové vnímání, Průsak vody –u Jeleního dolu
 18. Pramen živé vody – chuťové vnímání , geologie území, –Kalvárie
 19. Půdní žoužel – průchod listovým tunelem , význam rozkladačů – Pod Palicí
 20. Přírodní rezervace Třebovské stěny- informační tabule o stezce a chráněných územích – Skuhrov – Třebovské stěny

Autoři projektu :

Český svaz ochránců přírody v České Třebové

Universita Karlova

Spolupracovníci a zainteresované subjekty :

Obec Rybník

České lesy

Českým svaz rybářů

Městským muzeum

AOPAK Pardubice

Město Česká Třebová

Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko

Referát životního prostředí okresního úřadu Ústí nad Orlicí

Svaz paraplegiků