Strategický plán úvod

Úvod (14.6.2004)

V červenci 1999 se obce a města sdružené ve Sdružení obcí mikroregionu Orlicko – Třebovsko rozhodly zpracovat strategický plán rozvoje mikroregionu. Byla zvolena metodika založená na hledání konsensu mezi vedoucími představiteli veřejného i soukromého sektoru ve městech a obcích mikroregionu. Tento přístup akceptuje EU.

Starostové Ústí nad Orlicí, Dlouhé Třebové a České Třebové oslovili na 30 vedoucích představitelů místních firem, škol, institucí, členů zastupitelstev a občanů měst a obcí mikroregionu a požádali je, aby se stali členy Komise pro strategický rozvoj (KSR). Úkolem komise bylo sestavit strategický plán ekonomického rozvoje mikroregionu založený na hledání konsensu v rámci celé komunity. Starostové dále požádali Bohuslava Halvu, starostu Dlouhé Třebové, aby působil jako předseda komise. Řízením procesu byla pověřena konzultační firma Berman Group.

Práce na tvorbě plánu byly okamžitě zahájeny analytickou částí, tzv. “průzkumem prostředí”. Součástí toho bylo zpracování Profilu mikroregionu, který mimo jiné zahrnuje demografická data a populační trendy, popis místní ekonomické základny, infrastruktury, bydlení a stavu životního prostředí. Profil byl sestaven pracovníky městských úřadů v Ústí nad Orlicí a České Třebové za asistence Berman Group a dalších institucí včetně Úřadu práce a Českého statistického úřadu.

Členové komise osobně provedli průzkum mezi nejvýznamnějšími zaměstnavateli v městech a obcích mikroregionu se zaměřením na jejich názory na místní správu a na plány budoucího vývoje v místě jejich působení. Na základě těchto dokumentů a osobních znalostí a zkušeností představitelů měst a obcí a konzultantů byla provedena analýza SWOT, která identifikovala nejdůležitější slabé stránky, na jejichž odstranění se plán zaměřil, a současně stránky silné, na nichž bude mikroregion dále stavět.

Všechny tyto materiály pomohly komisi při rozhodování o kritických oblastech, na jejichž řešení je celý strategický plán zaměřen. Jako rozhodující problémy, jimž Orlicko – Třebovsko čelí a které tvoří jádro plánu, byly označeny (bez určení pořadí): (1) doprava, (2) kvalita života, (3) ekonomický rozvoj a (4) trvale udržitelný rozvoj venkova.

Tvůrčí, syntetická část procesu byla zahájena tím, že členové komise přijali vizi mikroregionu a následně vytvořili čtyři pracovní skupiny, jednu pro každou kritickou oblast. Úkolem těchto skupin bylo vyhodnotit současnou situaci a dosáhnout shody o tom, které akce, programy a projekty mohou města a obce a další instituce reálně provést k tomu, aby řešilo situaci v těchto kritických oblastech.

Pracovní skupiny se od září do listopadu sešly každá třikrát, aby vytvořily Akční plány skládající se ze “záměrů, cílů a úkolů”, které řeší čtyři uvedené kritické oblasti. Tyto čtyři plány jsou jádrem strategického plánu. Celkově se jedná o velmi ambiciózní plán, jehož realizace bude záviset na trvalé spolupráci měst a obcí mikroregionu, a počítá i se zapojením dalších organizací.

Tento strategický plán je vyvážený a sestává se jak z “měkkých” a méně nákladných (studie, koncepce), tak z “tvrdých” (stavby) projektů. Plán sice na jedné straně přidává nové úkoly městům a obcím a obecním úřadům, na straně druhé spoléhá na využití nových forem spolupráce mezi městy a obcemi a důsledně vychází z toho, co již v regionu úspěšně funguje, čímž staví na místních silných stránkách.

Plán klade silný důraz na otázku informací a informovanosti, ať už směrem k občanům, podnikatelům nebo návštěvníkům mikroregionu. Komise doporučila, aby se města a obce spolu s dalšími partnery začaly velmi aktivně zabývat otázkou sběru, třídění a zveřejňování informací vztahujících se k nabídce pro cestovní ruch, trávení volného času nebo i podnikání. Vyšla z předpokladu, že před budováním nových systémů a institucí musí nejprve pro zvýšení kvality života využít všeho, co je v danou chvíli k dispozici a případně to pouze není dostatečně známo.

Využití konkurenčních výhod mikroregionu a náprava jejich nevýhod je možná pouze tehdy, pokud budou efektivně zapojeny všechny místní zdroje. Pro úspěch realizace bude podstatné, zda přetrvá partnerství a spolupráce mezi obcemi a městy i mezi veřejným a soukromým sektorem, úspěšně zahájené v průběhu strategického plánování. Spolupráce měst a obcí je alfou a omegou celého plánu. Bez skutečného partnerství by nebylo možno využít synergického efektu a z plánu by se stal pouhý soubor aktivit bez hlubšího významu.

Strategický plán ekonomického rozvoje mikroregionu Orlicko – Třebovsko je součástí procesu plánování na regionální i celostátní úrovni. Tento plán vznikl poté, kdy svůj Strategický plán přijalo a realizuje Sdružení obcí regionu Orlice, kdy byla schválena Strategie rozvoje Pardubického kraje a kdy se zpracovává Regionální operační plán regionu NUTS II Severovýchod. Přítomnost zástupců okresního úřadu a členů regionálního Kontrolního a řídícího výboru v orlicko-třebovské KSR napomohla tomu, aby řada cílů místního plánu (informační systémy, cyklostezky, doprava, podpora podnikání, zapojení do programu SAPARD, spolupráce s CzechInvestem) byla v souladu s cíli celého regionu, což napomůže jejich realizaci.

Z celého procesu plánování v mikroregionu a výsledného strategického plánu plyne několik důležitých závěrů. Za prvé, politické vedení měst a obcí mikroregionu a místní podnikatelská společnost cítí zodpovědnost za budoucnost Orlicko – Třebovska a jsou ochotni věnovat svůj čas a jiné zdroje, aby bylo dosaženo budoucnosti takové, jakou si ji společně představují a jakou ji nastínili v plánu.

Za druhé, jak v regionu, tak mimo něj, existují zdroje, které mohou být při dobré organizaci využity tak, aby řešily nejzávažnější problémy města. Celé řady cílů je možno dosáhnout ze současných rozpočtů měst a obcí, nicméně mikroregion musí být v oblasti strategie, koncepce a rozvoje personálně posílen.

Za třetí, témata rozvoje dopravy, rozvoje ekonomiky, kvality života a rozvoje venkova jsou vzájemně propojena a je možné s nimi efektivně pracovat pouze pokud je budeme chápat jako celek. Zlepšení v jedné oblasti napomůže ke zlepšení v oblastech ostatních. Komise několikrát konstatovala, že zajištění dopravní obslužnosti je klíčovým pro udržení a zvýšení kvality života a rozvoj venkovských oblastí. Cíle, které se týkají využití pozemků a rozvoje podnikání se prolínají dvěma kritickými oblastmi, cíle zabývající se informatikou a informacemi jsou součástí tří akčních plánů.

Plán byl přijat Komisí pro strategický rozvoj 10. prosince 1999 a bude předložen městským a obecním zastupitelstvům na počátku roku 2000. Realizace může být zahájena okamžitě po schválení zastupitelstvy.

Úspěch realizace bude záležet na neustávající zodpovědnosti těch, kteří byli členy komise a pracovních skupin a ostatních, kteří budou mít příležitost se na realizaci této vize budoucnosti Orlicko – Třebovska podílet.