Strategie – A – Kvalita života

Plán oblast A

Kritická oblast A – Kvalita života (14.6.2004)

Pracovní skupina se soustředila na záležitosti, které souvisí s tím, zda bude region atraktivní jak pro stávající, tak případné nové obyvatele, a určila následující záměry a cíle:

Záměr A.1. Zajistit pro občany mikroregionu komplexní nabídku zdravotnických a sociálních služeb

Potřeby v oblasti zdravotnictví jsou v podmínkách regionu až na doléčovací lůžka pokryty službami Nemocnice v Ústí nad Orlicí a mělo by tomu tak být i v budoucnu, úkoly obcí v této oblasti zahrnují kromě přímé a nepřímé podpory nemocnice zejména zajištění dopravní obslužnosti. Naproti tomu v sociální oblasti existuje celá řada služeb, zejména pro starší a zdravotně postižené, které v regionu chybí a mohou být efektivně poskytovány v rámci spolupráce obcí a případně dalších institucí. Konkrétní spolupráce v rámci mikroregionu má smysl zejména v sociální oblasti, v péči o starší a postižené občany.

Cíl A.1.1. Obce mikroregionu se dohodnou na pravidlech poskytování sociálních služeb pro seniory (umísťování v DPS, hrazení nákladů za občany jiných obcí apod.)

Priorita *

Úkol A.1.1.1. Sociální a finanční oddělení městských úřadů provedou analýzu poskytovaných služeb a jejich kapacit do září 2000.

Úkol A.1.1.2. Pracovní schůzka zodpovědných pracovníků z obecních úřadů k projednání návrhu pravidel poskytování sociálních služeb – 09/2000.

Úkol A.1.1.3. Jednotná pravidla budou projednána na schůzce starostů dotčených obcí, schválení v září 2000.

Cíl A.1.2. Obce budou trvale vytvářet podmínky podporující činnost neziskových a nevládních organizací, které zajišťují sociální služby.

Priorita *

Úkol A.1.2.1. Sociální odbory městských úřadů a zodpovědní pracovníci zpracují seznam poskytovatelů sociálních služeb do března 2000.

Úkol A.1.2.2. Starostové obcí a měst povedou každoroční jednání s poskytovateli sociálních služeb, kontrolní termín prosinec 2000.

Úkol A.1.2.3. Jednotlivé obce zohlední podle svých možností potřeby poskytovatelů služeb v obecních rozpočtech, kontrolní termín: leden 2001.

Cíl A.1.3. Obce mikroregionu budou trvale zlepšovat soužití se sociálně problémovými skupinami obyvatel.

Priorita *

Úkol A.1.3.1. Města a obce podle svých možností zavedou program na podporu vzdělávání rómských dětí – nulté ročníky, speciální mateřské školy. KT září 2000, zodpovídají starostové.

Úkol A.1.3.2. Obce a města podle místních podmínek a svých možností dosáhnou zapojení Rómů do institucí – bytové, kulturní, bezpečnostní, školské komise, zváží zřízení speciální komise rady pro rómskou otázku. Zodpovídají starostové, KT 12/2000.

Záměr A.2. Nabídnout občanům regionu atraktivní podmínky v oblasti občanského a společenského života, podporovat spolkový život, aktivní trávení volného času, rozvoj kulturních a sportovních příležitostí

Komise doporučila zaměřit se zejména na zajištění informovanosti o nabídce akcí, které se v regionu pořádají, a na oblast rekreace a aktivního trávení volného času. Zásadní úloze škol v této oblasti je věnován samostatný záměr.

Cíl A.2.1. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko ve spolupráci s obcemi zajistí prostřednictvím informačního systému dostatečnou informovanost občanů o kulturních, sportovních a společenských akcích, které se pořádají v celém mikroregionu.

Priorita **

Úkol A.2.1.1. jsou součástí plnění cíle 4.1.

Cíl A.2.2. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko ve spolupráci s Infocentry (Univerzitou Pardubice, Východočeskou centrálou cestovního ruchu, Klubem českých turistů) vytvoří databázi „produktů cestovního ruchu“ – nabídek aktivního trávení volného času pro návštěvníky, ale i občany regionu.

Priorita *

Úkol A.2.2.1. Pověření pracovníci MěÚ Ústí nad Orlicí a České Třebové osloví majitele a provozovatele služeb pro CR a volný čas (Infocentrum) s cílem zjistit stávající kapacity a produkty. Termín: do konce dubna 2000

Úkol A.2.2.2. Do konce dubna 2001 bude zpracován přehled produktů cestovního ruchu – ucelené trasy, vícedenní pobyty. Zodpovídá SOT

Úkol A.2.2.3. SOT zajistí prezentaci a propagaci uvedených produktů ve svém informačním systému i v dalších médiích do konce června 2001

Cíl A.2.3. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko ve spolupráci s dotčenými obcemi zřídí trasy pro pěší pro sportovní a rekreační vyžití obyvatel a návštěvníků regionu (vycházkové trasy, naučné stezky, běžecké trasy)

Priorita *

Úkol A.2.3.1. Pověření pracovníci MěÚ Ústí nad Orlicí a České Třebové zmapují do konce září 2000 současný stav a možnosti v jednotlivých obcích mikroregionu, projednají tyto trasy s dalšími institucemi (Agentura ochrany přírody, sportovní kluby)

Úkol A.2.3.2. Do konce dubna 2001 bude v rámci možností zkoordinována síť tras, zajištěna jejich návaznost. Zodpovídá SOT.

Úkol A.2.3.3. Do konce roku 2001 bude zpracován harmonogram realizace tras. Zodpovídá SOT


Záměr A.3.
Trvale zlepšovat kvalitu životního prostředí v mikroregionu a zvyšovat kvalitu ekologického vědomí místních obyvatel

Region se sice pyšní dobrou kvalitou životního prostředí ve srovnání s průmyslovými centry České republiky, nicméně koncentrace dopravy a lokální topeniště spolu s charakterem krajiny (údolí) přináší své problémy v období inverzí. Komise také doporučila zaměřit pozornost na oblast ekologického vědomí obyvatel, která (při větším zapojení škol) může přinést v budoucnu podstatné výsledky.

Cíl A.3.1. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko ve spolupráci s Českou energetickou agenturou a jednotlivé obce přispějí ke snížení znečištění ovzduší v obcích zejména nahrazováním lokálního topení ekologičtějšími způsoby vytápění v nejvíce postižených lokalitách.

Priorita *

Úkol A.3.1.1. SOT ve spolupráci s RŽP OkÚ provede analýzu současného stavu, vytipuje nejproblémovější lokality v regionu, zaktualizuje energetickou koncepci. Jedním z účelů bude vytipovat pilotní projekty alternativních zdrojů energie pro mikroregion. Termín: 12/2000

Úkol A.3.1.2. Do konce roku 2001 bude hotová projekční příprava pro zajištění financování vytypovaných akcí. Zodpovídá: SOT a investoři

Úkol A.3.1.3. Projekty, technická příprava, realizace akcí probíhají následně. Zodpovídají investoři

Cíl A.3.2. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko ve spolupráci (se Sdružením Třebovky) s okresním úřadem a Povodím Labe uskuteční program protipovodňové ochrany.

Priorita **

Úkol A.3.2.1. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko ve spolupráci s Povodím Labe a.s., ČVUT a ČHMÚ upřesní zátopové území a jeho charakteristiky a navrhnou zásady využití zátopových území pro potřeby jejich postupného zakomponování do územních nebo regulačních plánů obcí. Termín: do 6/2001

Úkol A.3.2.2. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko ve spolupráci s Referátem životního prostředí a Referátem obrany a ochrany Okresního úřadu Ústí nad Orlicí prověří jednotnost a provázanost povodňových plánů regionu. Termín: do 12/2000

Úkol A.3.2.3. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko ve spolupráci s Povodím Labe a.s. a dalšími správci toků a s Referátem životního prostředí Okresního úřadu Ústí nad Orlicí navrhnou technická opatření na tocích a v zátopovém území za využití již zpracované studie povodí Třebovky, koncepce Povodí Labe a dalších podkladů. Termín: do 6/2001

Úkol A.3.2.4. Správci toků zrealizují nejvýznamnější technická opatření na tocích a v zátopovém území – projekt pro účely zajištění financování, prováděcí projekty, realizace, předání děl do správy a údržby. Termín: do 12/2004

Cíl A.3.3. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko ve spolupráci se Státní rostlinolékařskou správou (a se školami a podniky) zlepší estetický vzhled svých obcí zejména řádnou péčí o neudržované pozemky, zajištěním čistoty a úklidu obce a opravou a údržbou prvků drobné architektury.

Priorita *

Úkol A.3.3.1. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko ve spolupráci s tématicky orientovanými školami zpracují studii, identifikující problematické stránky podoby obcí s návrhem jejich nápravy. Termín: do 12/2001

Úkol A.3.3.2. Akce „Adoptuj park“ bude iniciována mezi místními podniky a školami. Zodpovídají: Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko a jednotlivé obce. Termín: do 12/2001

Úkol A.3.3.3. Obce budou seznámeny s metodickým postupem vůči „neudržovatelům“ pozemků; tento bude důsledně aplikován. Zodpovídají: Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko, pan starosta Neumeister a obce. Termín: do 3/2000

Úkol A.3.3.4. Konkrétní akce na údržbu drobné architektury. Zodpovídají: Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko a vlastníci. Termín: průběžně od 12/2001

Úkol A.3.3.5. Trvalá údržba zeleně a péče o čistotu. Zodpovídají: Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko a obce ve spolupráci se školami. Termín: průběžně od 12/2001

Cíl A.3.4. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko ve spolupráci se školami a jednotlivými obcemi zahájí ekologickou osvětu mezi občany doplněnou např. o informace o separovaném sběru, likvidaci odpadů a možnostech využití nemocniční spalovny či o rostlinách nebezpečných pro alergiky.

Priorita **

Úkol A.3.4.1. Rozvoj ekologické výchovy na školách; do konce června 2000 projedná SOT se zástupci škol, obcí a Školských úřadů stav ekologické výuky ve školách a možnosti podpory a rozvoje

Úkol A.3.4.2. Do konce června 2000 bude zmapován stav podkladů, týkajících se životního prostředí v mikroregionu, bude prověřena možnost zadat zpracování podobného materiálu např. v rámci diplomové práce. Zodpovídá SOT

Úkol A.3.4.3. Do konce června 2000 proběhne pracovní schůzka za účasti SOT, Ekoly, provozovatele skládky u ČT a Nemocnice UO, která projedná možnosti podpory zavedení separovaného sběru a podpory většího využití nemocniční spalovny

Úkol A.3.4.4. Ekologické informace budou začleněny do informačního systému a průběžně aktualizovány. Zodpovídá SOT

Cíl A.3.5. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko a jednotlivé obce přispějí ke snížení znečišťování vod v regionu koncepčním řešením likvidace odpadních vod.

Priorita *

Úkol A.3.5.1. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko ve spolupráci s majiteli a provozovateli vodovodů a kanalizací a s Referátem životního prostředí Okresního úřadu Ústí nad Orlicí zpracuje koncepci zneškodňování odpadních vod v návaznosti na připravované koncepce Ústí nad Orlicí a PRVKUC okresu, vytipuje problémové lokality a navrhne řešení. Termín: do 12/2001

Úkol A.3.5.2. Projekční příprava pro účely zajištění financování prioritních akcí. Zodpovídají: majitelé a provozovatelé vodovodů a kanalizací. Termín: do 6/2002

Úkol A.3.5.3. Realizace financovatelných akcí – prováděcí projekty, realizace, předání do provozu. Zodpovídají: majitelé a provozovatelé vodovodů a kanalizací. Termín: do 6/2002

Záměr A.4. Vytvořit v regionu jednotný informační systém

Záměr lepší vzájemné informovanosti je společný pro všechny pracovní skupiny. PS pro kvalitu života uvažuje o informačním systému jako o společné databázi, která bude shromažďovat a poskytovat informace např. v oblastech nabídky kulturních, sportovních, vzdělávacích a společenských akcí, pozemků pro bydlení atp., a bude pro začátek přístupná minimálně na jednom místě v každé obci (obecní úřad).

Cíl A.4.1. Sdružení obcí mikroregionu vytvoří jednotný informační systém, který bude shromažďovat informace „nadobecního“ charakteru od obcí do spádových měst a které budou přístupné v první řadě na obecních úřadech, v knihovnách a na webovských stránkách Orlicko – Třebovska.

Priorita **

Úkol A.4.1.1. MěÚ stanoví pracovníky zodpovědné za tvorbu systému – (vedoucí informačních center) do konce 12/1999

Úkol A.4.1.2. Vedoucí Infocenter navrhnou systém – které informace a jakou cestou putují – do 09/2000

Úkol A.4.1.3. MěÚ a OÚ určí na úřadech pracovníky, kteří budou zodpovědní za dodávání informací do systému do 09/2000.

Úkol A.4.1.4. Vedoucí informačních center (ve spolupráci se zástupci obcí) připraví návrh výstupů informačního systému a zajištění přístupu ke shromážděným informacím do 10/2000.

Úkol A.4.1.5. Informační centra zahájí šestiměsíční zkušební provoz systému, který bude vyhodnocen starosty SOT.

Cíl A.4.2. Města Ústí nad Orlicí a Česká Třebová propojí svá informační střediska tak, aby měla k dispozici všechny informace mikroregionálního charakteru a nabízela v obou městech aktivity pro celé Orlicko – Třebovsko (vzdělávací kurzy, předprodej vstupenek).

Priorita **

Úkol A.4.2.1. MěÚ uloží vedoucím Infocenter zajistit systém výměny informací mezi Infocentry okresu do 03/2000

Úkol A.4.2.2. Vedoucí Infocenter připraví projekt on-line propojení obou institucí do 12/2000.

Cíl A.4.3. Sdružení obcí mikroregionu rozšíří informování občanů pomocí tištěných médií – cestou většího využití Orlických novin a vydávání radničních zpravodajů s regionální rubrikou.

Priorita *

Úkol A.4.3.1. SOT povede jednání s Orlickými novinami o prezentaci výstupů z informačního systému do 06/2000.

Úkol A.4.3.2. Vedoucí Infocenter na společné schůzce se zástupci obcí (viz 4.1.4.) připraví návrh regionální rubriky – projednání obsahu, distribuce, hrazení nákladů 06/2000.

Úkol A.4.3.3. Obce rozhodnou o připojení regionální rubriky k místním radničním zpravodajům – 07/2000.


Záměr A.5.
Trvale rozvíjet kvalitu školství, které bude nabízet výchovu a vzdělání obyvatelům regionu, zahájit transformaci škol na vzdělávací centra, která budou nabízet atraktivní programy pro všechny zájemce v době mimo vyučování.

Oblast výchovy, přestože byla zmiňována i v jiných záměrech v souvislosti s ekologickým vědomím, volným časem mládeže a prevencí kriminality, si zaslouží trvalou podporu a pomoc ze strany obcí a okresních institucí. Školy by se taká do budoucna měly stát centry volnočasových aktivit nejen pro děti a mládež.

Cíl A.5.1. Střední školy ve spolupráci s kulturními středisky a obcemi vytvoří a zahájí provoz „Akademie třetího věku“.

Priorita *

Úkol A.5.1.1. Ředitel příslušné školy (SOŠ, SOU a U) zpracuje projekt Akademie – náplň, rozsah, určení včetně organizačního, personálního a finančního zajištění projektu a spolupráce s Klubcentrem a kulturními středisky v jednotlivých obcích.

Úkol A.5.1.2. Akademie zahájí provoz k 1.9.2000.

Cíl A.5.2. Obce ve spolupráci se základními a středními školami rozšíří nabídku svých kapacit pro trávení volného času mládeže.

Priorita *

Úkol A.5.2.1. Obecní a městské rady budou trvale sledovat a koordinovat nabídku v oblasti sportu – otevření školních hřišť a tělocvičen. KT 12/2000.

Úkol A.5.2.2. Obce vytipují ve svých katastrech nové prostory pro sportoviště včetně „moderních“ sportů (skateboard, in-line brusle, bikros, streetball apod.). KT 12/2000.

Úkol A.5.2.3. Obecní a městské rady budou trvale podávat informace o grantech v oblasti sportu a trávení volného času. KT 12/2000.

Cíl A.5.3. Sdružení obcí mikroregionu bude za pomoci informačního systému propagovat nabídku na vzdělání i aktivity pro volný čas.

Priorita *

Úkol A.5.3.1. Zodpovědné osoby zajistí přísun informací o vzdělávacích a volnočasových aktivitách do informačního systému. Trvale.