Strategie – B – Trvale udržitelný rozvoj venkova

Plán oblast B

Kritická oblast B – TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA (14.6.2004)

Pracovní skupina se shodla na tom, že pro udržení života na venkově a přilákání nových obyvatel je zapotřebí nabídnout jak pracovní příležitosti a bydlení, tak změnit image venkova tak, aby byl atraktivnější pro mladé rodiny.

Záměr B.1. Rozšířit nabídku pracovních míst v jednotlivých obcích regionu ve výrobě i ve službách

Venkovské obce mikroregionu jsou stále prvořadě závislé na dojížďce svých obyvatel za prací do měst a otázka dopravní dostupnosti (řešená v rámci dalšího kritického bodu) je klíčová. Nejen z pohledu snižování poptávky po veřejné dopravě je žádoucí vytvářet nová pracovní místa v malých obcích, aby se zvyšovaly jejich daňové příjmy a rozšiřovala se místní ekonomická základna. Tento záměr je doplněn záměrem 3 akčního plánu pro ekonomický rozvoj.

Cíl B.1.1. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko vytvoří databázi investičních požadavků všech členských obcí, stanoví priority a společně bude hledat zdroje financování vybraných projektů (státní rozpočet, program SAPARD, spolupráce v rámci Euroregionu, spolupráce s podniky).

Priorita ***

Úkol B.1.1.1. SOT ve spolupráci s RRR OkÚ identifikuje programy v rámci SAPARD, Programu obnovy venkova a dalších, z kterých mohou financovat jednotlivé projekty. 03/2000.

Úkol B.1.1.2. SOT ve spolupráci s RRR OkÚ sestaví strukturu databáze a provede modelové zpracování údajů pro jednu obec. 03/2000.

Úkol B.1.1.3. SOT ve spolupráci se starosty obcí sestaví databázi akcí a určí priority podpory. 06/2000.

Úkol B.1.1.4. SOT bude trvale usilovat o zajištění financování z vnějších zdrojů.

Cíl B.1.2. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko bude vytvářet podmínky pro rozvoj domácí práce a samozaměstnávání občanů (podpora rozvoje agroturistiky a služeb pro cestovní ruch, rozvoj informatiky)

Priorita **

Úkol B.1.2.1. SOT ve spolupráci s Úřadem práce prověří možnosti zřízení asistenční služby pro začínající podnikatele. 06/2000

Úkol B.1.2.2. Obce podle svých možností poskytnou zvýhodněnou nabídku objektů (z databáze dle bodu 2.1. akčního plánu pro ekonomický rozvoj) pro podnikání. 12/2000

Úkol B.1.2.3. SOT ve spolupráci s obcemi bude pomáhat podnikatelům s podporou propagace služeb pro cestovní ruch. Trvale, KT 12/2000

Cíl B.1.3. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko bude aktivně vyhledávat investory do vybraných míst a oblastí podnikání (databáze pozemků a objektů pro podnikání, oslovení rodáků žijících za hranicemi, přitahování dodavatelů zejména strojírenských firem působících v regionu – Rieter, Karosa apod.)

Priorita ***

Úkol B.1.3.1. SOT vytvoří databázi pozemků a objektů pro podnikání – střední investory – viz cíl 2.2. akčního plánu pro ekonomický rozvoj

Úkol B.1.3.2. RRA Pardubického kraje ve spolupráci se SOT osloví dodavatele firem z okresu a kraje s nabídkou podnikání na těchto pozemcích. 12/2000

Úkol B.1.3.3. Obce využijí svých možností a mezinárodních vztahů a budou prezentovat nabídku v partnerských městech, sdruženích rodáků v zahraniční apod. Trvale.

Záměr B.2. Vytvořit ve venkovských obcích předpoklady pro atraktivní bydlení

Tento záměr je možno naplňovat několika směry. Obce se mohou podílet na budování infrastruktury pro bydlení, ale mohou nabízet i zajímavé projekty pro trávení volného času (viz Akční plán pro kvalitu života) či zajišťovat dopravní obslužnost. Velkou výhodou menších obcí je pro stavebníka (investora) jednodušší a pružnější jednání s obecním úřadem. Samostatnou kapitolou je trvalé zlepšování image života na venkově, které by mělo překonávat zažitá klišé.

Cíl B.2.1. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko ve spolupráci s dotčenými obcemi připraví informační databázi pozemků připravených a připravovaných pro bydlení.

Priorita **

Úkol B.2.1.1. SOT ve spolupráci s Berman Group vytvoří strukturu a vzorový list databáze za jednu vybranou obec do konce března 2000.

Úkol B.2.1.2. SOT ve spolupráci se starosty obcí zpracuje kompletní databázi za celý mikroregion. 06/2000.

Úkol B.2.1.3. Infocentra zajistí zveřejnění databáze na webovských stránkách regionu a pomocí dalších výstupů z informačního systému. 08/2000

Cíl B.2.2. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko ve spolupráci se školami připraví a realizuje projekt posilování vztahu dětí a mládeže k domovským obcím a mikroregionu.

Priorita *

Úkol B.2.2.1. Ředitelé škol ve spolupráci se starosty, místními knihovnami a dalšími institucemi navrhnou obsah a metodiku projektu. 06/2000

Úkol B.2.2.2. SOT zahájí program pozitivní prezentace mikroregionu s cílem ukázat úspěšné příklady atraktivního života na venkově. 06/2000

Záměr B.3. Aktivně využívat a udržovat pozemky nevhodné pro zemědělskou výrobu

V rámci tohoto záměru se budou řešit možnosti zalesňování a zalučňování zemědělské půdy včetně možného využití příspěvku z programu SAPARD, budování nových vodních ploch či využití pozemků pro sport a turistiku.

Cíl B.3.1. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko ve spolupráci se zemědělskými a lesními podniky a státními institucemi zahájí program zalesňování pozemků nevhodných pro zemědělskou výrobu.

Priorita *

Úkol B.3.1.1. Do 31.3. 2000 bude ve spolupráci s Lesy ČR (ing. Koráb) a obcemi zpracován přehled pozemků vhodných pro zalesňování. Zodpovídá SOT

Úkol B.3.1.2. Ve spolupráci s OkÚ bude vytvořen do konce června 2000 přehled státních (mezinárodních) programů, z nichž je možno financovat zalesňování. Zodpovídá SOT

Úkol B.3.1.3. Do konce roku 2000 bude zpracován pilotní projekt. Zodpovídá SOT

Cíl B.3.2. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko vybere a zahájí pilotní program spalování biomasy ve vybraných objektech (obcích) mikroregionu.

Priorita * Úkol B.3.2.1. Do konce roku 2000 proběhne pracovní jednání starostů neplynofikovaných obcí regionu, kteří uvažují o projektu spalování biomasy, za účasti OkÚ, Sdružení pro využití biomasy, ČEA atd. Výsledek jednání bude zohledněn při typování pilotních projektů viz úkol 3.1.1. Kvalita života. Zodpovídá SOT

Cíl B.3.3. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko provede inventarizaci pozemků nevyužívaných pro zemědělskou výrobu s cílem nalézt vhodné plochy pro sportovní využití (např. golf).

Priorita *

Úkol B.3.3.1. Databáze pozemků pro podnikání (cíl 2.2. plánu pro ER) bude obsahovat případné plochy vhodné pro sportovní vyžití. Zodpovídá zpracovatel databáze

Úkol B.3.3.2. Do 31.3.2000 budou osloveny větší podniky v mikroregionu s cílem zjistit případný zájem o zainvestování podobné akce. Zodpovídá SOT.

Záměr B.4. Vytvořit v mikroregionu kvalitní informační systém

V této pracovní skupině se otázka informací řešila z pohledu zejména regionálního a mikroregionálního tisku, vydávání společných informačních občasníků a informační propojení obcí navzájem a obcí s městy, nicméně většina diskutovaných cílů (webovská stránka mikroregionu, vlastní informační systém) se překrývá se záměrem 4 akčního plánu pro kvalitu života, a proto zůstává cíl týkající se připojení obcí na Internet.

Cíl B.4.1. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko dosáhne se státní podporou připojení všech obcí (obecních úřadů, knihoven a škol) na Internet.

Priorita *

Úkol B.4.1.1. Starosta obce s podporou OkÚ zpracuje projekt a podá žádost o státní dotaci na realizaci programu připojení obcí na internet. 03/2000

Úkol B.4.1.2. SOT bude koordinovat vytváření vlastních webovských stránek každé obce mikroregionu. Trvale, KT 12/2000

Úkol B.4.1.3. Přísun informací o vzdělávacích a volnočasových aktivitách do informačního systému. Trvale.