Strategie – C – Doprava

Plán oblast C

Kritická oblast C – DOPRAVA (14.6.2004)

Pracovní skupina potvrdila klíčové postavení veřejné dopravy v životě mikroregionu a zaměřila se především na tuto oblast s využitím zkušeností obcí ze Sdružení Orlice, které obdobnou problematiku řeší v severovýchodní části okresu.

Záměr C.1. Ve spolupráci s přepravci zajistit optimální dopravní obslužnost mikroregionu umožňující potřebný pohyb osob za prací, službami i za zábavou

Účastníci se shodli na potřebě optimalizace systému veřejné dopravy, která musí vyjít z analýzy skutečných potřeb obcí (včetně podniků, škol a dalších institucí) za předpokladu koordinace nabídky přepravců (zejména ČSAD a ČD). Je žádoucí na jedné straně zajistit do systému větší množství finančních zdrojů, především větším zapojením podniků, na druhé straně obce potřebují možnost výběru, ať už mezi dopravci či mezi kvalitou a kvantitou služeb nabízených jedním dopravcem.

Cíl C.1.1. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko zpracuje na základě jednání s podniky a školami společnou objednávku dopravních služeb vycházející z potřeb obcí a dalších subjektů.

Priorita ***

Úkol C.1.1.1. Obce okresu zpracují společnou objednávku dopravních služeb pro rok 2001. Zodpovídají starostové, termín 12/2000

Úkol C.1.1.2. SOT bude garantovat určení priorit mezi spoji v případě, že finanční prostředky obcí a okresu nevystačí na pokrytí požadavků přepravců.

Úkol C.1.1.3. SOT bude vyjednávat s podniky, které zajišťují vlastní dopravu, a s přepravci možnost zapojení podniků do systému veřejné dopravy. Trvale.

Cíl C.1.2. Města a obce Ústí nad Orlicí, Dlouhá Třebová a Česká Třebová projednají s přepravci možnosti zlepšení nabídky spojů ve večerních hodinách a svátečních dnech, zejména přesunem některých dopoledních spojů, a další možnosti vylepšení nabídky na lince UO – ČT bez navýšení počtu kilometrů.

Priorita ***

Úkol C.1.2.1. Města provedou analýzu současných spojů a připraví návrh na změny při zachování počtu kilometrů. Zodpovídají starostové, termín 12/2000.

Úkol C.1.2.2. Starostové povedou s přepravci jednání o změnách, kontrolní termín 03/2000.

Cíl C.1.3. Města prostřednictvím Informačních středisek Ústí nad Orlicí a České Třebové zvýší propagaci a informovanost o spojích veřejné dopravy s cílem zlepšit podíl veřejné na celkové dopravě v regionu.

Priorita **

Úkol C.1.3.1. Informační střediska budou trvale poskytovat informace ze systémů ABUS a IDOS.

Úkol C.1.3.2. Obce zváží možnost umístění velkých informačních tabulí s jízdními řády veřejné dopravy na přístupných místech a v případě kladného rozhodnutí je rozmístí k 06/2000.

Úkol C.1.3.3. Informační centra zorganizují propagační akce k zavedení nových spojů na lince UO – ČT a dalších. Trvale, dle data zřízení nových spojů.

Záměr C.2. V návaznosti na trasu budoucí rychlostní komunikace R 35 řešit komplexně obchvaty měst a obcí

Mikroregion musí nejprve dosáhnout konsensu ohledně trasy R35 napříč územím, obce musí zahájit svůj podíl práce na přípravách trasy a shodnout se na podmínkách, které budou hodlat prosadit. V návaznosti na komunikaci vyššího řádu je teprve možno zahájit řešení otázek obchvatů měst.

Cíl C.2.1. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko sjednotí stanovisko mikroregionu k trase komunikace R35 a určení podmínek, za kterých bude stavba provedena.

Priorita ***

Úkol C.2.1.1. SOT ve spolupráci s RD OkÚ seznámí všechny dotčené obce mikroregionu se všemi dosud známými variantami trasy. 01/2000

Úkol C.2.1.2. Obce dodají připomínky a podmínky k provedení trasy do 04/2000.

Úkol C.2.1.3. SOT ve spolupráci s RD OkÚ bude trvale sledovat výstupy Ředitelství silnic a dálnic a Regionálního pracoviště Ministerstva hospodářství ohledně trasy R 35.

Úkol C.2.1.4. SOT zajistí projednání společného stanoviska mikroregionu tak, aby z mikroregionu vzešla vůči projektantům nabídka bezproblémové trasy včetně podmínek, které obce ke stavbě mají.

Cíl C.2.2. Dotčené obce a města mikroregionu budou připravovat dílčí ucelené úseky komunikací (zejména obchvaty UO a ČT) – schválené územní plány, příprava pro vydání územního rozhodnutí – tak, aby jejich stavba mohla být zahájena v předstihu před vlastní stavbou R 35.

Priorita ***

Úkol C.2.2.1. Město Česká Třebová projedná s Ředitelstvím silnic a dálnic varianty studií trasy obchvatu. 03/2000

Úkol C.2.2.2. Město Česká Třebová zahájí ve spolupráci s ŘSD přípravu území k územnímu řízení. 06/2000

Záměr C.3. Vybudovat v regionu síť cyklistických stezek a cyklotras jak pro dopravní, tak turistické účely

Jednou z možností, jak využít příležitostí, které přináší výstavba železničního koridoru, je stavba cyklostezek v jeho okolí. Tyto stezky však mohou a budou vznikat i na jiných místech, zpočátku na spojnici větších měst a v turisticky atraktivních místech, tak aby plnily roli jak dopravní, tak příležitosti pro trávení volného času.

Cíl C.3.1. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko ve spolupráci s dotčenými obcemi a okresním úřadem provede zmapování komunikací vhodných jako cyklotrasy.

Priorita *

Úkol C.3.1.1. Zodpovědní pracovníci obecních úřadů fyzicky prověří stav, průjezdnost a problémová místa komunikací, které se mohou stát cyklotrasami. 09/2000

Úkol C.3.1.2. SOT navrhne systém cyklotras v regionu. 09/2000.

Cíl C.3.2. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko stanoví priority údržby a oprav vybraných tras a zajistí jejich značení, ve spolupráci s referátem regionálního rozvoje zajistí propojení s trasami mimo mikroregion, sestaví itinerář tras a zahájí realizaci.

Priorita *

Úkol C.3.2.1. SOT stanoví priority údržby a oprav navrženého systému cyklotras. 09/2000

Úkol C.3.2.2. SOT sestaví itinerář tras a zapojí ho do informačního systému. 09/2000

Úkol C.3.2.3. SOT bude hledat zdroje pro dokončení cyklotrasy spojující UO a ČT v Dlouhé Třebové a napojení na silnici 14 v České Třebové. Trvale

Cíl C.3.3. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko ve spolupráci s referátem regionálního rozvoje vybere vhodné trasy pro cyklistické stezky, určí náklady na výstavbu a priority.

Priorita *

Úkol C.3.3.1. SOT identifikuje vhodné trasy pro cyklistické stezky. 12/2000

Úkol C.3.3.2. SOT zjistí náklady na výstavbu jednotlivých stezek a stanoví priority výstavby. 12/2000.

Úkol C.3.3.3. SOT bude sledovat možnost vybudování stezky Choceň – Ústí nad Orlicí v rámci prací na železničním koridoru. Trvale.

Dle finančních možností dotčené obce vybudují cyklistické stezky. KT 06/2001