Strategie – D – Ekonomický rozvoj

Plán oblast D

Kritická oblast D – EKONOMICKÝ ROZVOJ (14.6.2004)

Pracovní skupina vyšla z místních silných i slabých stránek a shodla se na podpoře informatiky jako zdroje budoucích příležitostí pro rozvoj regionu. Přestože region není v současnosti příliš vyhledáván zahraničními investory, aktivní marketing a oslovení např. dodavatelů místních firem má šanci na úspěch.

Záměr D.1. Vybudovat jednotnou informační infrastrukturu v regionu směřující k vytvoření e-zóny

V tomto záměru se vychází z často zmiňované silné stránky spočívající v kapacitě komunikační infrastruktury a ze zahajovaného pilotního projektu Státního informačního systému. Cílem je vytvořit podmínky pro větší používání elektronického obchodování a elektronické komunikace zejména malých a středních podniků.

Cíl D.1.1. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko iniciuje vytvoření integrovaného regionálního informačního systému pro propojení mezi podnikatelskou sférou, občany a veřejnou správou.

Priorita ***

Úkol D.1.1.1. Města UO a ČT ve spolupráci s dodavatelskou organizací připraví koncept a zjistí skladbu informací pro Informační systém regionu.

Úkol D.1.1.2. Města UO a ČT propojí Informační systémy v obou městech a zajistí výstupy do Informačních center, knihoven atd.

Úkol D.1.1.3. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko vytvoří digitální urbánní model mikroregionu (tento integruje směrný územní plán, strategický plán ekonomického rozvoje a rámcový plán využití potenciálů území)

Cíl D.1.2. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko využije koncept e-zóny k mediální propagaci a sebeidentifikaci mikroregionu

Priorita *

Úkol D.1.2.1. SOT zpracuje projekt využití e-zóny k vnější prezentaci mikroregionu. 12/2000

Úkol D.1.2.2. SOT ve spolupráci s Infocentry zpracuje projekt využití e-zóny k sebeidentifikaci občanů s regionem. 12/2000

Cíl D.1.3. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko iniciuje vytvoření programů podpory internetového podnikání

Priorita *

Úkol D.1.3.1. SOT ve spolupráci s dodavatelskou organizací identifikuje vhodné programy podpory internetového podnikání. 12/2000

Záměr D.2. Připravit v regionu podmínky pro vstup vnějších investorů za účelem stabilizace místní ekonomiky a vzniku nových pracovních míst

Region může vyjít z kvalitní vzdělávací nabídky a nabízet kvalifikovanou a rekvalifikovatelnou pracovní sílu v tradičních oborech. Identifikace a příprava pozemků pro nové podnikání „greenfields“ si vzhledem k charakteristice území vyžádá více času a peněz, tuto cestu však není možno pominout. Nedílnou součástí vyhledávání zahraničních investorů je pak aktivní marketing regionu jako dobrého místa pro podnikání, např. i v oblasti průmyslu volného času.

Cíl D.2.1. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko si zajistí služby profesionální organizace pro ekonomický rozvoj.

Priorita ***

Úkol D.2.1.1. Starostové ve spolupráci s Berman Group připraví návrh zajištění služeb ekonomického rozvoje (RRA Pardubického kraje, vlastní organizace, najímání externistů apod.) pro Sdružení obcí. 02/2000

Úkol D.2.1.2. SOT rozhodne o způsobu zajišťování služeb ekonomického rozvoje tak, aby od dubna 2000 již v této oblasti byly zajišťovány zájmy mikroregionu.

Cíl D.2.2. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko zmapuje současný stav a vytvoří informační databázi pozemků a objektů pro podnikání a zajistí jejich propagaci.

Priorita ***

Úkol D.2.2.1. SOT ve spolupráci s Berman Group připraví strukturu a vzorový list databáze pro konkrétní obec. 02/2000

Úkol D.2.2.2. SOT zajistí naplnění databáze pro mikroregion včetně kategorizace dostupných pozemků a objektů do 06/2000

Úkol D.2.2.3. SOT zajistí trvalou správu a aktualizaci databáze. KT 12/2000

Cíl D.2.3. Dotčené obce zahájí majetkovou a investiční přípravu vybraných pozemků s cílem jejich přijetí do databáze CzechInvestu.

Priorita ***

Úkol D.2.3.1. SOT garantuje dosažení dohody v rámci mikroregionu o prioritách a výběr konkrétních pozemků do 06/2000.

Úkol D.2.3.2. SOT a dotčené obce bude usilovat o získání dotčených pozemků do vlastnictví (jednání s Pozemkovým fondem). Trvale, KT 12/2000.

Úkol D.2.3.3. SOT a dotčené obce budou za využití státních programů podpory zajišťovat přivedení základní infrastruktury na patu pozemků. Trvale, KT 12/2000.

Cíl D.2.4. Dotčené obce přijmou politiku nakládání s nevyužitými a uvolňovanými průmyslovými areály.

Priorita **

Úkol D.2.4.1. SOT zajistí zpracování soupisu areálů, o které se v rámci dané politiky bude jednat. 06/2000

Úkol D.2.4.2. SOT zajistí provedení analýzy využitelnosti těchto areálů podle priorit do 06/2001

Úkol D.2.4.3. SOT bude trvale sledovat situaci s jednotlivými areály a v případě nutnosti projedná možnou intervenci jednotlivých obcí. KT 12/2001

Cíl D 2.5. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko ve spolupráci s OHK a RRA Pardubického kraje bude aktivně vyhledávat investory jak na „zelené plochy“, tak do starých průmyslových areálů, a spolu se státní správou regionu vytvoří a prosadí jednotný informační servis a vstřícný postup při jednání s potenciálními investory v území.

Priorita ***

Úkol D.2.5.1. SOT připraví a bude spravovat jednotný informační servis pro investory do území. 12/2000

Úkol D.2.5.2. SOT ve spolupráci s OHK, RRA a CzechInvestem bude provádět aktivní marketing a nabízet možnosti investovat v regionu. Trvale, KT 06/2001.

Záměr D.3. Zaměřit se na rozvoj malého a středního podnikání s využitím všech dostupných cest podpory

Nová pracovní místa budou v nejbližším období vznikat převážně v malých a středních firmách. Obce mikroregionu a jejich Sdružení může využívat různých cest pomoci MSP, jako je technická asistence a pomoc při získávání dotací, grantů a půjček z vnějších zdrojů či vlastní pomoc spočívající např. ve výhodných pronájmech objektů.

Cíl D.3.1. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko ve spolupráci s místními úřady a institucemi (OHK) vytvoří informační (a asistenční) službu pro místní podnikatele, která bude poskytovat informace o prostorech pro podnikání, poskytovaných půjčkách a dotacích (ČMZRB, PGRLF), volných kapacitách a nabízených službách, vzdělávacích příležitostech apod. a pomůže s „bezprůtahovým“ vyřizováním potřebných povolení.

Priorita ***

Úkol D.3.1.1. SOT projedná s OHK náplň činnosti informační služby. 06/2000

Úkol D.3.1.2. SOT vybere poskytovatele služby k 09/2000

Cíl D.3.2. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko bude poskytovat místním podnikatelům pomoc při zajišťování zakázek v rámci místních příležitostí (např. informování o investičních záměrech obcí tak, aby se mohli lépe připravit).

Priorita ***

Úkol D.3.2.1. SOT ve spolupráci s OHK bude pořádat pravidelná informativní setkání s podnikateli. Čtvrtletně.

Cíl D.3.3. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko a místní podniky se budou propagovat navzájem při zahraničních cestách, veletrzích, výstavách apod.

Priorita **

Úkol D.3.3.1. SOT ve spolupráci s místními podniky zpracuje společný propagační materiál regionu. 12/2000

Úkol D.3.3.2. Obce regionu budou každoročně pořádat prezentace s účastí místních podniků v partnerských městech v zahraničí.