Strategie – Realizace

Plán realizace

REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU (14.6.2004)

Strategický plán ekonomického rozvoje mikroregionu Orlicko – Třebovsko je v současné době sestaven. Plán je sice komplexní, realizovatelný a věrohodný, ale přesto bude jeho úspěšnost možné posuzovat až podle pozitivních změn, které budou výsledkem splnění jednotlivých úkolů, vedoucích k dosažení cílů a naplňování záměrů tohoto plánu. Na základě zkušeností z jednání komise a pracovních skupin je možno tvrdit, že několik desítek osob nevěnovalo svůj drahocenný čas a schopnosti jenom k sepsání dokumentu, ale jsou pevně odhodlány přispět k uskutečnění tohoto plánu.

Mezi tvorbou strategického plánu a jeho realizací je zásadní rozdíl. Příprava strategického plánu je kreativním procesem, který vyžaduje zapojení co nejširšího okruhu občanů s potřebnými znalostmi a zkušenostmi a rozdílnými pohledy na budoucnost svých obcí a měst. Na druhé straně zajištění realizace plánu je úkolem manažerským, který vyžaduje podrobný dohled nad aktivitami měst a obcí a dalších organizací, které budou do realizace zapojeny. Pro tento úkol doporučujeme ze zkušeností z jiných českých měst a na základě programovacích zásad EU vytvořit a naplnit následující struktury:

 1. „Monitorovací a řídící autorita“ – je třeba vybrat menší skupinu jednotlivců, kteří jsou odhodláni realizaci plánu prosadit a zajistit. Tato komise (výbor) pro řízení a monitorování realizace (KŘMR) by měla mít takovou velikost, aby byla operativní a měly by v ní být zastoupeny všechny důležité osoby, které se podílely na tvorbě strategického plánu. Doporučuje se, aby v KŘMR byla rovnoměrně zastoupena města a obce regionu stejně jako podnikatelský sektor a další instituce podílející se na realizaci. V kompetenci této komise bude dohled, monitorování a přijímání operativních rozhodnutí k případným změnám a doplněním plánu.
 2. „Financující autorita“ – vzhledem k tomu, že převážná většina úkolů plánu bude hrazena jednotlivými městy a obcemi, je přirozené, že se touto autoritou stanou města a obce se svými strukturami a nástroji, které již mají vytvořeny, tedy zastupitelstvem, radou a finanční komisí a rozpočtem. U mnoha „mikroregionálních“ úkolů by bylo žádoucí, aby se financující autoritou stalo „Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko“ jako právnická osoba s vlastní subjektivitou a rozpočtem.
 3. „Manažer řízení realizace“ – osoba (v případě menších obcí) nebo instituce (u větších měst a regionů), která má každodenní přehled o stavu plnění jednotlivých úkolů a o problémech, které ohrožují dodržení stanovených termínů. Plní zároveň funkci tajemníka KŘMR, které předkládá pravidelné zprávy o realizaci. Komise pro strategický rozvoj by měla zastupitelstvům doporučit některou z již diskutovaných variant, tedy (1) pracovník městského úřadu (patrně UO a ČT), (2) zaměstnanec Sdružení obcí, (3) najatá profesionální firma nebo (4) RRA Pardubického kraje, případně kombinace těchto variant.
 4. „Výkonné složky realizace“ – ve většině případů jde o odbory, oddělení a pracovníky městských a obecních úřadů a dalších organizací měst a obcí, případně o komise rady. Plán kromě činností, které jsou úřady připravovány a zajišťovány tradičně (zejména příprava a realizace investičních akcí) nebo které spočívají v dalších schůzkách a jednáních či ve sběru informací vyžaduje plnění nových úkolů a vytváří nové náplně práce minimálně v následujících kategoriích:
 • pozemky a objekty – tvorba, naplnění a udržování databází pozemků a objektů pro podnikání, bydlení a sport
 • informační systém – informace o regionu, kulturních a sportovních možnostech ve městě, příprava propagačního materiálu, webové stránky
 • „sekretariát“ Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko, příprava investičních akcí, zajišťování finančních zdrojů, propagace regionu

Města a obce (městské a obecní úřady) budou muset na tyto požadavky zareagovat buď změnou pracovních náplní stávajících pracovníků, přijetím nových pracovníků nebo zajištěním těchto služeb externě.Proces strategického plánování vytvořil určité odhodlání mezi lidmi, kteří byli členy Komise, členy různých pracovních týmů, subkomisí a podskupin. Toto nadšení a odhodlání představuje velmi cenný zdroj a podpůrnou základnu pro realizaci strategického plánu. Mnozí z účastníků procesu si chtějí být jisti, že čas a úsilí, které investovali do tohoto projektu, budou odměněny pozitivními ekonomickými změnami, které přinese právě realizace strategického plánu.

Komise pro strategický rozvoj na své schůzi dne 10.12. schválila následující postup:

 1. Plán spolu s doporučením bude předložen k realizaci městským a obecním radám a zastupitelstvům, které jej projednají v nejbližších možných termínech v roce 2000. Přijetí plánu zastupitelstvy vyřeší otázku splnění cílů, které jsou v kompetenci a v silách jednotlivých obcí a měst, a zároveň vyjádří vůli spolupodílet se na plnění úkolů, které přesahují působnost jediné samosprávy.
 2. Rada (zastupitelstvo) schválí předání zodpovědnosti za řízení a kontrolu plnění plánu nově vytvořené Komisi rady (zastupitelstva) pro řízení a monitorování realizace (KŘMR), která bude provádět pravidelný dohled nad plněním jednotlivých akčních plánů a bude navrhovat opatření v případě, pokud se změní podmínky a některé cíle již nebudou aktuální či nebudou moci být splněny.
 3. Sdružení obcí Orlicko – Třebovsko rozhodne na své valné hromadě na jaře roku 2000 otázku manažera řízení realizace a zajištění koordinace úkolů za celý region.
 4. Jednotlivé úkoly plánu budou plněny pomocí běžných postupů a procedur městských a obecních úřadů a organizací měst a obcí, přičemž rozhodující pro úspěch bude monitorování a koordinace těchto úkolů prováděná určeným manažerem realizace. Bez odpovídajících výkonných složek je plán nesplnitelný!
 5. Komise pro řízení realizace by se měla scházet pravidelně, zpočátku minimálně jednou za měsíc, později čtvrtletně, aby reagovala na aktuální situaci. Měla by podávat cca dvakrát za rok zprávy o stavu realizace cílů plánu Sdružení obcí OT a zastupitelstvům, aby bylo zajištěno, že všechny cíle budou splněny včas.
 6. Komise pro strategický rozvoj se znovu sejde v červnu 2000, aby byla informována o dosaženém pokroku a prošla dosavadní postup realizace a odsouhlasila změny v plánu, které budou brát v úvahu změny v ekonomickém prostředí a nové hrozby a příležitosti, na které by se město mělo v té době zaměřit.
 7. Doporučuje se, aby s plánem byla seznámena co možná nejširší veřejnost včetně vysvětlení, že bylo dosaženo konsensu rozhodujících vedoucích představitelů v mikroregionu. Publikováním stručných závěrů analýz a rozhodujících částí (záměry a cíle) plánu v obecních zpravodajích (a na internetu) získá plán další podporu a kontrolu od občanů, kteří mohou být informováni i na veřejném setkání.

Celkově je strategický plán ekonomického rozvoje mikroregionu Orlicko Třebovsko živým dokumentem. Realizace musí být pečlivě sledována a plán musí být podle potřeby doplňován a upravován. Zodpovědností komise pro řízení realizace a všech občanů regionu, kteří se na plánu podíleli, bude zajistit, že záměry, cíle a úkoly zůstanou důvěryhodné a relevantní – a že budou zrealizovány.