Vydané právní předpisy

Směrnice:

1/2009                Hospodářské operace a oběh dokladů

2/2009                K systému zpracování účetnictví

3/2009                O finanční kontrole

4/2009                O evidenci majetku

1/2010

2/2010                Podrozvaha

3/2010                Časové rozlišení

4/2010                Opravné položky k pohledávkám

1/2011                O inventarizaci majetku a závazků

1/2012                Odpisový plán

1/2014                Schvalování účetní uzávěrky

1/2017                Vnitřní směrnice k rozpisu rozpočtu

1/2019                Směrnice pro poskytování příspěvků stravování

1/2020                Interní pokyn  upravující specifické závazky organizace v rámci  projektu „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky                                               v polskočeském příhraničí“, registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/15_006/0000076